Site Feedback

Vocab Buddy

Yo! あたしは16歳です。あたしは日本語友達にしてであります。 よろしくおんがいします! :ジャスパアーチャン

Share:

Comments

16歳は バーチャンの 年齢ではありませんね。私は51歳です。あなたが バーチャンだと、わたしは 幽霊ということになります。
konnichiwa Minna ,mazu IME wo tsukawanai n desu gomen nasai .Watashi wa Andri to mooshimasu ,yoroshiku onegai shimasu. Kohyin san ni shitsumon ga arukedo ,onegai ! aete no tsukaikata wa dou desuka ? I found in y dictionary that it means 'dare to do smth' but I'm no quite sure about its use ?

Add a comment