Site Feedback

What will you do after retirement? 退休后你们会做什么?

What will we do after retirement?

【tuixiu hou women hui zuo shenmo退休后我们会做什么?】

Many persons are still busy after retirement in China.

【zai zhongguo xuduo ren renran yao manglu在中国学多人仍然要忙碌。】

They need to take care of their old parents and help to look after grandson or granddaughter,because their son or daughter had to work all day. 

【tamen xuyao zhaogu nianlaode fumu bingqie bangzhu zhaokan sunzi huozhe sunnv,yinwei tamende erzi huozhe nver bixu zhegtia qu gongzuo他们需要照顾年老的父母并且帮助照看孙子或者孙女,因为他们的儿子或者女儿必须整天去工作。】

Then how is life after retirement there?

【namo zai nime nali tuixiu hou de shenghuo shi zenyang de ne那么在你们那里退休后的生活是怎样的呢?】

 

Share:

Comments

No comment given.

Add a comment