Site Feedback

汉语课本问题 hànyǔ kèběn wèntí

shàng kè shǐ yòng de shì 《xīn shí yòng hàn kè běn 》(New Practical Chinese
我   课 使  用  是 《新   用 汉  课 本 》(New Practical Chinese
Reader),nǐ men xué xí hàn yòng shén me kè běn ?
Reader),你 们 学习 汉    用    课 本 ?

Share:

Comments

No comment given.

Add a comment