Site Feedback

Ashe dahan sooz yani che?

Share:

Comments

آش دهن سوز نبودن:مورد مطلوب نبودن

آش دهن سوزی نیست یعنی زیاد خوب و جالب نیست مثلا می گوییم فلان فیلم آش دهن سوزی نیست یعنی فیلم جالبی نبود

در فرهنگ ایرانی داغ بودن آش، صفت مطلوبی برای آش است که میزان این داغ بودن  را به اصطلاح با دهان سوز بودن آن می سنجند. وقتی می گوییم آش دهان سوزی نیست، کنایه از اینست که صفات مطلوبی که از آن شخص یا شی ، مورد انتظار بوده در آن مشاهده نشده است.این عبارت بیشتر حالت کنایه زدن دارد.مثلا پسری که از دختری خواستگاری می کند و پاسخ منفی می گیرد ، در مورد آن خانم می گوید : آش دهن سوزی هم نبود

آَش دهن سوزي نيست يعني چيز خاصي نيست و مورد علاقه واقع نشد.......

آش دهن سوزی نیست یعنی خیلی خوب نیست.

Add a comment