Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • 我叫georgina。
  我家在乌克兰。我是乌克兰人
 • 马上就要高考了
  不知不觉中一年多过去了,明年就要高考了.还要交关物事弄不清爽,真个蛮慌个,侬讲哪能办?
 • 英语需要学习
  暂时写不了英文,英语勉强初中水平
 • Attempting my first Chinese Introduction, Please help with grammar :)
  nǐ hǎo wǒ xìng Dewey. wǒ shì zhījiāgē rén. qùnián wǒ xué gōngchéngshī. wǒ shì gè gōngchéngshī, wǒ zuò Zhōng gōngsī yú zhījiāgē. wǒ èr zhí sān su. wǒ yǒu èr xiōndì, fùqīn, mǔqin. wǒ xǐhuān zuòfàn, t...
 • 我的第一次信。11天5月。
  今天我很累了。早上十一点半我起来 (常常我起来好几个早点儿), 下午我去了吃饭了 (今天师傅做菜很好吃! 我买了米饭和鸡肉)。少时我回来了在宿舍,拿我的包以后去公共汽车站了。 今天在公共汽车没有了很多人们。我很高兴了。 少时我到了站(旁边有商店)。我出口公共汽车时,下雨了。我冷了一点儿,所以我非常快去商店了。 我买了两个非常好吃的饼干和好几个巧克力的松饼,一代奶,一点点火腿肠, 一片奶...
 • 音韵学系列第二弹---是“上海人,宁波人”不是“上海拧,宁波宁”
  上一弹简单的上海话正字小普及来顶的人不少,于是决定今天再写一个。本帖不仅局限于上海话,对江浙吴语除及特殊的温州话或杭州话以外都是通用的。 越来越多的吴越地区的人开始使用母语来进行生活中的简单文字沟通,这是个可喜可贺的现象,但是由于国内的语文教育只以北方官话为唯一语言,因此很多人并不清楚自己的母语是怎么回事,会说不会写。许多人错误地认为自己的母语不能用汉字书写,其实是大错特错的。汉字是所有...
 • Edward Scissorhands
  He could have hands just like normal people, but the old inventor died, leaving him a pair of scissorhands. Edward is special because of his scissorhands, which enables him to do a lot of cool thin...
 • 帮我学习汉语
  你好! 我叫玛莎. 我要学汉语谁能帮我? 我可以帮你学俄语!)))
 • 我是来推广上海言话个正字个
  我想搭 亻那 讲一讲上海闲话个正字,侬要晓得阿拉上海闲话侪是能写个,现在人只晓得粤语能写,弗晓得阿拉吴语也是有书面语个!古代个辰光,江南也是出才子个地方,哪能呒没有书面语好伐?比如拉清朝个辰光就有《海上花列传》,侪是用北吴闲话写个,望着古香古色个。再比如众所周知个成语“煞有介事”,是正宗个上海闲话。今朝个人为铜钿为发展,侪讲普通闲话,有个小囝小囡讲弗来,因为伊拉个父母拉伊拉小辰光朆讲吴越语。...
 • 狠什么意思
  狠 hen3 It's like 很?where we can put this in the sentence?
 • 句子(对吗?)
  1Today you are feeling not good,so you can not take part in the competition. 今天你不舒服,可以不参加运动会 2。我明天坐火车去。明天要买票。 3。以前我不会滑冰。 4。我也不能把这个句子翻译成法语。 5.我们昨天参观的故居在哪儿? 6.我不能把这篇小说翻译成。 7.他没修自行车两天,他修了只一...
 • Some sentences ,I hope somebody will correct it in a right way~
  我们班有两个学生会说这种外文。 我们上个星期在百货大楼买的画儿我挂在餐厅里。 我一个人把三把椅子下不去。明天我不能去成外坐自行车。
 • 大家好。
  大家好,最近我开始准备汉语的考试啊! 在这个周末,我有hsk考试啊。 其实,我没努力学习,也我没有时间多。 所以,我从今天我要练习汉语的写。 即使我失败这次的考试,我没关系。 我要再考试下次。 请大家,帮助我的汉语。 我也要努力学习吧,也我可能帮助韩国语。 请多多关照! 大家,小心感冒!再见!
 • First notebook entry: Introducing myself
  你好!我想学会上海话可是我我没办法使用它来写字,只能用普通话呀 哈哈哈
 • First notebook entry: Introducing myself
  I want to learn chinese(shangainese), because I like the chinese movies and also i want to make some better relationship with chinese friend. My native language is Tamil, and I grew up in India. ...