Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • Blue Bottle Coffee landed on Tokyo
  Would you be willing to wait two hours in line just for a cup of coffee? That’s how long it’d be if you went to the grand opening of Tokyo’s Blue Bottle Coffee, a fancy cafe that prides itself on o...
 • "What i'm going to do today"
  今日はごぜんななじはんごろにおきます。 はちじにがっこうでいって、べんきょうします。 よじはんにうちへかえります。
 • pambengan listrik teng gym
  Dinten niki kula boten saged ngagem pirantos teng gym ingkang ngagem listrik amargi listrikipun boten saged langkung saking sumberipun. Nalika kula sanjang dhateng pangreksanipun, kula dipun sanjan...
 • kazakhstan
  Eco-eco tuturan kaliyan rencang-rencang kula teng padamelan, telepon mungel. Rencang kula tiyang sales sanjang, "Halo." Kalih dasa detik kepungkur, sanjanganipun malih dados basa Enggres. Telep...
 • karisakan teng filezilla
  Wonten karisakan teng Filezilla 3.10.0.1 kagem Windows. Nalika badhe directory listing, wektu sambunganipun telas. Kula ngagem versi 3.9.0.6 malih. Kula inggih nyedakaken pangenggalan ingkang otoma...
 • mi ramen raos keju -- part two
  Kobinata Reiko sanjang punika sanes basa Jepang, nanging basa Korea. Dados kula ewahi patangletan kula: Manawi panjenengan saged maos seratan Korea, mangga aturi kula nggih! cheese-flavored r...
 • mi ramen raos keju
  Rencang kula saweg nyerat teng kula potonipun mi ramen raos keju. Panjenenganipun sanjang tumbasipun teng Lai-Lai kutha Malang. Nalika kula tanglet naminipun mi ramen punika, panjenenganipun san...
 • sugeng tanggap warsa, indonesia!
  Benjing enjing niku dinten ambal warsa kamardikanipun Indonesia ingkang kaping 68. Kathahipun mall-mall tutup sepalih dinten. Pasar Atom tutup sedinten. happy independence day, indonesia! T...
 • tutukipun piyambak
  Kula boten sumerep, Gusti Pangeran badhe damel punapa kalih gesang kula, saben dinten penggalih kula boten bingah amargi wonten tiyang-tiyang ingkang boten remen kalih kula. Nanging manawi dipun ta...
 • tembang tiyang alit
  Wonten rencang kula teng padamelan ingkang sampun sepuh. Sanajan wonten larangan ngagem headphone utawi earphone teng panggenan nyambut damel, pungkasan puniki panjenenganipun mirengaken tembang ti...
 • topan
  Wonten rencang kula sanjang, teng nagari Cina sakniki wonten kadadosan angin topan. Mugi-mugi boten kathah kabibrahan amargi topan punika, nggih. typhoon A friend said that currently ther...
 • rantau 1 muara
  Teng buku terakhir saking trilogi Negeri 5 Menara niki, Alif kepanggih tiyang estri ingkang benjing-benjing dados garwanipun. Tiyang estri niku nyambut dados wartawan, saged kathah basa, daya i...
 • boten purun ngalih saking ranjang
  Rencang kula kecelakaan, boten purun ngalih saking ranjang. Panjenenganipun dipun openi dening seduluripun. Dinten niki panjenenganipun sanjang kalih kula manawi panjenenganipun boten saged tilem a...
 • marmut werni jambon
  Raditya Dika gerah! Nami gerahipun inggih punika katelasan kelucuan. Saderengipun Marmut Merah Jambu, filmipun ingkang langkung enggal, kula dereng nate bosen nalika mriksani film-film panjenengani...
 • comic 8
  Traileripun film niki lucu sanget, nanging iku amarga sadaya adegan lucu teng filmipun dipun lebetaken teng trailer. Boten wonten tirahipun, pawingkingipun tiyang ingkang mriksani fim niki sesampun...