Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • katawa shoujo
  Zdzislaw Beksinski punika kados Rin teng amengan komputer Katawa Shoujo, boten saged maringi asma kagem lukisan-lukisan panjenenganipun. katawa shoujo Zdzislaw Beksinski is similar to Rin...
 • linuwuh kuatir
  Panjenengan tasih kemutan rencang kula ingkang sampun sepuh, ingkang mirengaken tembang tiyang alit ngagem earphone teng padamelan? Sakniki manawi tuturan kalih tiyang sanes, sanjanganipun panjenen...
 • kuciwa?
  Kula saweg kasoran teng lomba. Sanes lomba, deng. Niku wonten pawenehan buku teng webipun koreaBANG, kula ndherek, eee, tiyang sanes ingkang mimpang. Radhi kuciwa, nanging boten punapa-punapa. Tumb...
 • translation party
  Kula radhi remen tanglet perkawis-perkawis kados 'Punapa segawon punika ingkang kedah dipun damel teng urip kula?' teng website-website ingkang random. Dinten niki kula kepanggih Translation Party....
 • sri ngical
  Kula gumuyu banter sanget ningali video ingkang dipun rekam dening The Australian National University (singkatanipun inggih punika ANU). Asmanipun video punika Sri Ngilang, lakon ngagem basa Jawi. ...
 • tipe data teng sql server
  Kula tembe kawruh manawi teng SQL Server, tipe data text niku boten saged dipun agem ing klausa order by. Tipe data ntext kalih image inggih boten saged dipun agem. sql server data type ...
 • tipe data teng sql server -- part two
  Manawi panjenengan ngagem tipe data nchar, datanipun dados ngagem spasi teng pungkuranipun, panjenengan dados kedah ngetrim rumiyin. Manawi ngagem nvarchar boten wonten perkawis kados mekaten. ...
 • gado-gado kalih sekul
  Panjenengan nate ningali tiyang dhahar gado-gado ngagem sekul? Kula nate, malah sampun kaping sekawan ningali. Niku inggih sanes namung tiyang satunggal kalih, wonten kathah. Teng pundi? Teng pa...
 • john wick
  Kula tembe ningali pilem puniki. Cariyosipun, tiyang-tiyang sadaya ajrih kalih John Wick amargi panjenenganipun saged nyedakaken tiyang kanthi gampang. Nalika ngundhuh garwa, John Wick boten nyedak...
 • panjenengan badhe dugi teng uwit punapa boten?
  Tembang 'Uwit Panggenan Gantung' teng Dolanan Keluwen: Ajuk-Ajuk niki sanajan eco dipun mirengake, gadhah tetembungan ingkang agawe ajrih. Cobi, wonten ukanten ajak- ajak nglalu kados ngoten: ...
 • big hero 6
  Traileripun pilem niki apus krama, benten sanget kalih pilemipun. Kathah sanget adegan ingkang teng pilem boten wonten, nanging wonten ing traileripun. Sipat tokoh-tokoh pilem niki teng trailer ugi...
 • kenaka sima
  Pinten dinten kapungkur niki kula remen sanget nedhi kenaka sima. Niku sejatining sanes saking kenakanipun sima, sanes kenakanipun sinten-sinten. Niku saking iwak tengiri dipun campur kalih tepu...
 • lazada
  Kula tumbas barang saking lazada. Nalika barangipun dugi, teng resi JNE wonten reginipun! Sanes ongkos kirim, niku regi barangipun. =__= lazada I bought an item from Lazada. When it arrived...
 • nguntal tuma
  Kala wingi rencang kula teng padamelan pitutur, panjenenganipun kala SD nate gerah liver. Selain pados pitulungan saking dokter, panjenenganipun inggih pados pengobatan tradisional. Panjenenganipun...
 • counterpain cool
  Kaping satunggal kula kepanggih counterpain cool niku nalika rencang kula ngampil salep niki saking tasipun, pinten-pinten taun ingkang kapungkur. Kala niku counterpain ingkang wonten teng pundi-pu...