Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • mie djoyo
  Panggenan puniki sadean mie sampun dangu sanget, saking jamanipun rencang kula tasih alit, padahal yuswanipun piyambakipun sakniki hampir sekawan dasa. Wonten ing sebelahipun RSUD Sidoarjo, pang...
 • radi susah
  Penggalih kula radi susah, amargi boten saged ngeblog ingkang dawa ngagem basa krama inggil, sababipun inggih punika kula boten gadhah kosakata basa jawi krama inggil ingkang kathah. Kula wonten ka...
 • kopi dangdut
  Lirikipun tembang puniki, boten dipun sadari, gadhah pangerten ingkang ajron sanget. Sanajan ngampil saha nagari ingkang sanes (judul ingkang aslinipun inggih punika Moliendo Cafe), kula langkung r...
 • gringging lombok
  Saweg kemawon kula nedhi wonten ing Ayam Goreng Gringging Lombok. Kula nedhi sekul kaliyan plecing kangkung, saha ngunjuk es timun. Kula boten remen dhateng es timunipun, nanging plecing kangkungip...
 • hanacaraka teng web
  Dinten niki kula badhe mulang caranipun memunculkan aksara hanacaraka teng web. Kaping satunggal panjenengan kedah gadhah font Hanacaraka wonten ing situs cloud. Kula umpamakaken urlipun http://s...
 • hanacaraka ingkang digital
  Kaping satunggal, kula pados caranipun ngagem font Carakan Anyar teng internet. Font niki satebih ingkang kula sumerep, font hanacaraka paling tua teng jagad komputer. Mulanipun ugi font ingkang pa...
 • neng aisyah
  Panggenan niki kathah menunipun, saking ayam bakar, gurami bakar, urap-urap saha liyan-liyanipun. Kula mundhut sekul ayam bakar, urap-urap saha jus susu dele apel organik. Sejatinipun kula badhe mu...
 • ratna antika - layang swara
  Kaping satunggal kula mireng tembang puniki, niku wonten ing sajroning bus antar kutha, dipun tembangaken kalih pengamen kakung. Kula kaget nalika sumerep panembang ingkang aslinipun tiyang estri, ...
 • mongosilakan
  Kula remen dhateng website puniki: mongosilakan.net. Inggih URLipun mongo, sanes monggo utawi mangga, g-nipun satunggal mawon. Websitenipun nerjemahaken saking basa Indonesia dhateng krama inggil s...
 • pambengan listrik teng gym
  Dinten niki kula boten saged ngagem pirantos teng gym ingkang ngagem listrik amargi listrikipun boten saged langkung saking sumberipun. Nalika kula sanjang dhateng pangreksanipun, kula dipun sanjan...
 • comic 8
  Traileripun film niki lucu sanget, nanging iku amarga sadaya adegan lucu teng filmipun dipun lebetaken teng trailer. Boten wonten tirahipun, pawingkingipun tiyang ingkang mriksani fim niki sesampun...
 • keputusan ingkang beda
  Saweg kemawon kula maos blogipun Kakangmas Seth Godin. Panjenenganipun ngendika ngoten: "Awakipun piyambak asring nginten manawi tiyang sanes mangertos hal-hal ingkang awakipun piyambak ngertos, ke...
 • sugeng tanggap warsa, indonesia!
  Benjing enjing niku dinten ambal warsa kamardikanipun Indonesia ingkang kaping 68. Kathahipun mall-mall tutup sepalih dinten. Pasar Atom tutup sedinten.
 • 300 – rise of the empire
  Pilem niki nyariyosaken kedadosan sasampunipun Prabu Leonidas saking Sparta seda. Nagari Yunani dados sasaran kaping kalih, badhe dipun jajah dening Prabu Xerxes. Tiyang Yunani, Themistokles ngupad...
 • kazakhstan
  Eco-eco tuturan kaliyan rencang-rencang kula teng padamelan, telepon berdering. Rencang kula tiyang sales sanjang, "Halo." Kalih dasa detik kepungkur, sanjanganipun malih dados basa Enggres. Tel...