Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • कियंतं कालं माम् प्रतीक्षते भवान्?
  कियंतं कालं माम् प्रतीक्षते भवान्? - How long are you waiting for me? यावन्तं कालम् प्रतीक्षणीयम् तावन्तम् कालमहम् प्रतीक्षे! - I will wait as long a time as it has to be waited = I will wait as l...
 • द्वारम् उद्धर्तुम्
  वाहनशालाया: द्वारम् उद्धर्तुम् एतच्छतुरश्राकृति चोदनम् निपीडय​ - To raise the car carage door, press this square-shaped buttom down द्वारम् संवर्तुम् तदेव पुनर्निपीडय​ - To close the door press...
 • Lungs = फुफ्फुसौ
  फुफ्फुसौ जन्तूनाम् अन्तर्भागौ स्त​: । तौ श्वासोच्छ्वासौ कुरुत​: । एतौ संकुचत​: विकसतश्च परिवृत्त्या ॥
 • Demonstrative pronoun usage
  के एते? का: एता:? का तासाम् वृत्ति:? सा हरेर्दुहिता। तस्या नाम किम्? कस्मै राम एवमकथयत्? आत्मनो मितत्राणाम् कानि स: स्मरति? ता: तस्माद्देशात् आगमन् यस्य शूद्रको राजास्ति । आत्मन​: समीपे ति...
 • विनयेन पित्रोर् वर्तस्व । तव व्यापारे तु तवाध्यक्षे ...
  विनयेन पित्रोर् वर्तस्व । तव व्यापारे तु त्वम् तवाध्यक्षे विनयेन वर्तयेथा: ।
 • Using प्राभुद्ध, प्राभुत्सि, प्राबूबुधत् : aorist forms of बुध्
  प्रतिदिनम् अहम् स्वयमेव सप्तवादनेन प्रबुध्ये । वारंवारन्तु मम भार्या माम् प्रबोधयति । प्रायेण तु अस्माकं दुहितरौ तयोर् मातैव प्रबोधयति । अधुनापि सैव ते प्राबूबुधत् | अस्माकम् ज्यायसी दुहिता सांप्रत...
 • मम प्रमादेभ्य​: स​: त्वरम् प्रकुप्यति
  मम प्रमादेभ्य​: स​: त्वरम् प्रकुप्यति । मम प्रमादास्ताम् त्वरम् प्रकोपयन्ति । मम प्रमादै: प्रकोपितवान् माम् भृशम् निरभर्त्सयत् गृहाद् बहिश्च् निरक्राम्यत् ।
 • रुन्ध्, कृ
  अस्माकम् बान्धवेभ्यो धनम् ददतम् माम् सदा मम ज्येष्ठो भ्राता अरुणत् । तम् पापमेवाश्रयेत् । तस्या: ज्ञातिभ्यो धनम् ददतीम् ताम् तस्या: श्वसा रुणद्धि । एवम् दुष्कर्म ताम् कुर्वतीमपि पापमेवाश्रयेत् ।
 • My sanskrit exercise
  अद्य त्यजन्ति । अधु पचथ । सदा रक्षमि । नमवः पुनः । क्व थावसि ।
 • Any ones know some Pali or sanskrit or Hindi languages
  namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa!
 • पूर्वमेघ
  कश्चित्‍कान्‍ताविरहगुरुणा स्‍वाधिकारात्‍प्रमत: शापेनास्‍तग्‍ड:मितमहिमा वर्षभोग्‍येण भर्तु:। यक्षश्‍चक्रे जनकतनयास्‍नानपुण्‍योदकेषु स्निग्‍धच्‍छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु।।
 • भारतीयजीवनस्य वैशिष्टयम्
  जगति कस्याः अपि जातेः काचित चिन्तनधारा संस्कृतिः वा भवति यया सा जातिः अन्याभ्यः विशिष्यते | भारतीयानाम् अपि स्वविशिष्टा जीवनपद्धतिः चिन्तनपद्धतिश्च | अस्माकं सन्स्क्रित्यां यानि कानिचित् प्रमुखान...
  • 0
  • Sanskrit
  • Mihir
  • Aug 01, 2013
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 2168 views
 • Sanskrit
  Dear friends, I was in India for ten days in october 2012. I would like to ask if someone could translate the names of my daughters in Sanskrit. Their names are; Saar Noor T...
 • First notebook entry: Introducing myself
  I am well versed in Tamil, German and English... Would like to make friends over here for language exchange.
 • First notebook entry: Introducing myself
  I had always love languages! My native language is swedish. My hobbies is music, everything is music! There is why i wanted to learn some sanskrit! because i need it too my music, because the sound...