Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • Notes 2014/08/07
  Mwngz ndang ndei leh? Mbouj loek!/Mbouj dai ndei!/Mbouj ndei! Mwngz niq? *** 1 - ndeu, it 2 - song, nyae 3 - sam 4 - seiq 5 - haj 6 - loeg 7 - caet 8 - bet 9 - gouj 10...
 • Mwngz yaek bae gizlawz?
  Mwngz yaek bae gizlawz? Youj ranz. Mwngz ne? Yaek bae hawciengz. เจ้าสิไปไส? / ເຈົ້າຈະໄປໃສ ? ยูบ้าน เจ้าเด่? / ຢູ່ບ້ານ ເຈົ້າເດ ? สิไปตะหลาด / ຈະຕະຫລາດ mwngz = เจ้า / ເຈົ້າ yaek = สิ / ຈະ...
 • The tones of Zhuang language壮语的音调
  调 类 表示方法 调值   字 例  第一调  不标调 中升24  bae去 va花 de他 ndei好 lai多  第二调 加z  低降31  raeuz咱们 miz有 cwz黄牛 vaiz水牛 humz/讨厌  第三调 加j  高平55  mbouj不 ndaej得 oij甘蔗 neij这 daej哭  第四调 加x  中降42  b...
 • (Yinhmeh, 108)
  1,(Yinhsingdoeng) (1), (Yihmehdan)  a、e、i、o、u、w (2), (Yinhmehsueng) -i : ai、ae--ay、ei--ey、oi、ui、wi -u : au、aeu、eu、iu、ou -w: aw (3), (Yinhmeh Byaiyinhndaeng) -m  am  aem  em  iem  im...
 • Singmeh(22)
  b(a) mb(e) m(a) f(e)   v(e) d(a) nd(e)   n(a) s(e)   l(e) g(a) gv(e)   ng(a)  h(a)   r(a) c(a) y(a)    ny (a)    ngv (e)    by (a)   gy (a)   my (a)
 • Cihmeh
  1.Cihmeh Yaemmeh: a e i o u w 2.Cihmeh Yaemlwg: b c d f g h k l m n p r s t v y  3.Cihmeh Diuhhauh: z j x q h
 • First notebook entry: Introducing myself
  我要学壮语。我要努力学壮语。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。。
 • First notebook entry: Introducing myself
  因为我的工作需要学习壮语,为了民族团结进步。因此我找到了这个网址,希望能学到一些壮语知识。
 • ni moq
  bi moq vaiq vued, bi moq ndei
  • 0
  • Zhuang
  • ah beng
  • Jan 01, 2012
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 1143 views
 • dienheiq
  ngoezneix dienheiq caen nit a. ngoezneix fwn doek
  • 0
  • Zhuang
  • ah beng
  • Nov 20, 2011
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 1064 views
 • First notebook entry: Introducing myself
  想多点了解民族文化 也想掌握多点语言