Site Feedback

THE TAGALOG

I WOULD LIKE TO KNOW HOW TO SAY THE FOLLOWING SENTENCES IN TAGALOG:-

1) MAY I HELP YOU?
2) I HAVE 3 ELDER BROTHERS, 2 YOUNGER SISTER, FATHER AND
MOTHER LIVE IN MY FAMILY.
3) I AM A STUDENT , MY FATHER IS A TEACHER. MOTHER HOUSE
WIFE, YOUNGER SISTER A SOCIAL WORKER.
4) I LIKE OUT DOOR ACTIVITIES, LIKE SWIMMING, CYCLING, FOOTBALL,
BOWLING AND SIGHT SEEING.
5) WHAT IS YOUR HOBBY?
6) DO YOU HAVE BOY FRIENDS OR GIRL FRIENDS?

APPRECIATE YOUR REPLY.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  THE TAGALOG

  I WOULD LIKE TO KNOW HOW TO SAY THE FOLLOWING SENTENCES IN TAGALOG:-

  1) MAY I HELP YOU?  - Maaari ba kitang tulungan?
  2) I HAVE 3 ELDER BROTHERS, 2 YOUNGER SISTER, FATHER AND
  MOTHER LIVE IN MY FAMILY. - Ang aking pamilya ay binubuo ng tatlong nakatatandang kuya, dalawang nakababatang kapatid (na babae), at ang aking mga magulang.
  3) I AM A STUDENT , MY FATHER IS A TEACHER. MOTHER HOUSE
  WIFE, YOUNGER SISTER A SOCIAL WORKER.  - Ako ay isang estudyante. Ang aking tatay ay isang guro. Ang aking nanay ay ang nangangalaga sa aming bahay. Ang akong kapatid ay isang social worker. (or you may also specify where she works: Ang aking kapatid ay nagtatrabaho para sa gobyerno [government]).
  4) I LIKE OUT DOOR ACTIVITIES, LIKE SWIMMING, CYCLING, FOOTBALL,
  BOWLING AND SIGHT SEEING. - Hilig ko ang mga panlabas na gawain gaya ng paglangoy, pagbibisekleta, pagbo-bowling at pabisita sa iba't ibang lugar. (there's no exact equivalent of sight seeing).
  5) WHAT IS YOUR HOBBY? - Ano ang iyong mga libangan?
  6) DO YOU HAVE BOY FRIENDS OR GIRL FRIENDS? - Meron ka bang kasintahan? (regardless of gender)

  APPRECIATE YOUR REPLY.

  THE TAGALOG

  I WOULD LIKE TO KNOW HOW TO SAY THE FOLLOWING SENTENCES IN TAGALOG:-

  1) MAY I HELP YOU?
  -Maari ka bang tulungan? (literal meaning: am i allowed to help you?)
  -Pwede ka bang tulungan? (can i help you?)
  -Gusto mo ng tulong? (Do you want my help?)

  2) I HAVE 3 ELDER BROTHERS, 2 YOUNGER SISTER, FATHER AND
  MOTHER LIVE IN MY FAMILY.
  -May tatlo akong kuya, dalawang (2) kapatid na babae (sister; no specific word for younger sister), tatay/ ama, nanay/ ina sa aming pamilya.

  3) I AM A STUDENT , MY FATHER IS A TEACHER. MOTHER HOUSE
  WIFE, YOUNGER SISTER A SOCIAL WORKER.
  -Ako ay estudyante. Ang tatay ko ay guro. Ang nanay ko ay nasa bahay lang (is just in the house), ang kapatid kong babae ay isang social worker.

  4) I LIKE OUT DOOR ACTIVITIES, LIKE SWIMMING, CYCLING, FOOTBALL,
  BOWLING AND SIGHT SEEING.
  -Mahilig ako sa mga isport, katulad ng paglalangoy,(swimming) or you can just use 'swiming,cycling,football,etc; it is acceptable in filipino. we call it borrowed words)

  5) WHAT IS YOUR HOBBY?
  -Ano ang iyong hilig?

  6) DO YOU HAVE BOY FRIENDS OR GIRL FRIENDS?
  May mga kaibigan ka bang lalaki? o kaibigang babae?

  :D

  APPRECIATE YOUR REPLY.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Filipino (Tagalog)

  Show More