Site Feedback

Học ngôn ngữ ở Hà Nội

Từ tháng 9 đến nay, tôi đã học tiếng Việt ở Hà Nội hơn 3 tháng. Trong vòng 3 tháng này, tôi học nhiều nhất là viết chữ Việt Nam.
Thời tiết của Hà nội rất nóng, bất đầu đến Hà Nội, tôi không quên thời thiết đây, hiện nay tôi đã quên rồi.
Tuy rằng tôi đã quên thời tiết đây, nhưng tôi chưa quên viết tiếng Việt bằng vị tính.
Sống ở nước ngoài, tôi thỉnh thoảng cảm giác buồn chán, rất nhớ người nhà và cac bạn Trung Quốc.
Tôi rất hy vọng có thể làm quen một bạn thân ở Hà Nội.

Share:

 

4 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Học ngôn ngữ ở Hà Nội

  Từ tháng 9 đến nay, tôi đã học tiếng Việt ở Hà Nội hơn 3 tháng. Trong vòng 3 tháng này, tôi học nhiều nhất là viết chữ Việt Nam.
  Thời tiết Hà nội rất nóng, bắt đầu đến Hà Nội, tôi không quen thời tiết ở đây, hiện nay tôi đã quen rồi.
  Tuy rằng tôi đã quen với thời tiết đây, nhưng tôi chưa quen viết tiếng Việt bằng vi tính.
  Sống ở nước ngoài, tôi thỉnh thoảng cảm giác buồn chán, rất nhớ người nhà và các bạn Trung Quốc.
  Tôi rất hy vọng có thể làm quen một bạn thân ở Hà Nội.

  Học ngôn ngữ ở Hà Nội

  Từ tháng 9 đến nay, tôi đã học tiếng Việt ở Hà Nội hơn 3 tháng. Trong vòng 3 tháng này, tôi học nhiều nhất là viết chữ Việt Nam.
  Thời tiết Hà nội rất nóng, bất đầu đến Hà Nội, tôi không quen thời thiết đây, hiện nay tôi đã quen rồi.
  Tuy rằng tôi đã quen với thời tiết  đây, nhưng tôi chưa quen viết tiếng Việt bằng vi tính.
  Sống ở nước ngoài, tôi thỉnh thoảng cảm giác buồn chán, rất nhớ người nhà và các bạn Trung Quốc.
  Tôi rất hy vọng có thể làm quen một bạn thân ở Hà Nội.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More