Site Feedback

هوایی در مسکو

تا شش روز دیگر سال نو می آید اما فعلاً هوا اصلاً زمستانی نشده است. سعی می کنم هوای امروز را خدمت شما شرح بکنم.

ابتدای امروز خیلی امیدبخش بود. اول صبح دماسنجی پشت پنجره چهار درجه زیر صفر را نشان می داد. وقتی که بیرون آمدم برف ریز می بارید. گویا کسی در آسمان با بالشهای پری بازی می کرد. شرط می بندم که بسیاری از مسکویها فکر کردند که زمستان بالاخره رسیده است.

بعد از ظهر باد شدیدی شروع به وزیدن کرد. اما آن سرد نبود، یک باد خوش آیند و ملایمی بود. هوا گرمتر شده بود. طی روز تپه های برف به تدریج آب می شد.

سر شب روی دماسنج چهار درجه بالای صفر بود. به جای برف باران نم نم می بارید. چاله های آب از برف آب شده زمین را پوشاندند. در همه جا گل و لای است...و اگر خدا نکرده فردا هوا یخبندان می شود همه این چاله های آب یخ می گردد و لغزندگی به وجود می آورد.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  هوای مسکو

  تا شش روز دیگر سال نو می آید اما فعلاً هوا اصلاً هنوز زمستانی نشده است. سعی می کنم هوای امروز را خدومت برای شما شرح توصیف بکنم. 


  ابتدای امروز خیلی امیدبخش بود. اول صبح دماسنجی پشت پنجره چهار درجه زیر صفر را نشان می داد. وقتی که بیرون آمدم برف ریزی می بارید. گویا کسی در آسمان با بالشهای پری بازی می کرد. شرط می بندم که بسیاری از مسکوییها فکرمی کردند که زمستان بالاخره رسیده است. 

  بعد از ظهر باد شدیدی شروع به وزیدن کرد، اما آن سرد نبود. یک باد خوش آیند و ملایمی می وزید بود. هوا گرمتر شده بود. طی روز، تپه های برف به تدریج آب می شد. 

  سر شب روی دماسنج چهار درجه بالای صفر بود. به جای برف، باران نم نم می بارید. چاله های آب از برف آب شده پر شدهاند زمین را پوشاندنددر همه جا گل و لای است...و اگر خدای نکرده فردا هوا یخبندان می شود، همه این چاله های آب یخزده می گردد و لغزندگی به وجود می آورند.

   

  خیلی زیبا نوشتی، من که لذت بردم :-) 

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More