Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

Xin chào. Tôi tên là Sonia. Tôi muốn học tiếng Việt. Tôi muốn biết bất kỳ người Việt Nam nói tiếng Tây Ban Nha. Cảm ơn bạn.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  Xin chào. Tôi tên là Sonia. Tôi muốn học tiếng Việt. Tôi muốn biết bất kỳ làm quen với những người Việt Nam biết nói tiếng Tây Ban Nha. Cảm ơn các bạn.

  [Nếu bạn biết nói tiếng Anh, tôi có thể dạy tiếng Việt cho bạn. Tôi không biết tiếng Tây Ban Nha]

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More