Site Feedback

جمله ها

١.بخاطر آماده کامل ، در روز امتحانات وروردی به دانشگاه او با خاطر آسوده وارد به میدان امتحان ش

٢.همه والدین از فرزند خود چشم امیدی داشتند.

٣.اکنون بشر باید به فکر این باشد که چگونه از محیط زیست خود دفاع کند.

ما نباید از مشکلات بگریزیم بلکه باید با آنان رو به رو شویم

٥.از جهت سطح پژهش های علمی ، در حال حاضر این دانشگاه زوری ندارد که با دانشگاه های انگشت شمار دیگر در افتد

در بازیهای المپیک، او در مقابل حریفی قوی پنجه و زورمند با تمام نیروهای خود به مبارزه بر می خیزد،بالاخره حریف خود را شکست داد

٧.بچه ها بخاطر کار کوچکی باهم دعوی شده اند،معلم بموقع جلوی دعویشان گرفتند.

٨. او یک آدم با اعبتار است،همه ما به او احترام می گذاریم.

٩.وصل شدن مترو ،راه بندان در این ناحیه را جبران کرد

بخاطر خوشکسالی محصول کم شده است،دولت با وجوه محلی خسارات کشاورزان را جبران کرد

١١.مامور اجراء قانون در برابر تهدید مجرم تسلیم نشد.

١٢.حسن جوان شایسته و خوبی است،همه ما او را الگوی خود قرار می دهیم.

١٣.برکدن ریشه فاسد مدیون و مرهون تلاش های جامعه مردم است.

.موفقیت جز از راه تلاش و کوشش حاصل نمی توان کرد

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  جمله ها

  ١.او بخاطر داشتن آمادگی کامل در روز امتحانات وروردی به دانشگاه ،با خاطری آسوده وارد حوزه امتحانی شد

  ٢.همه والدین به فرزندان خود چشم امید داشتند.

  ٣.اکنون بشر باید به این فکر باشد که چگونه از محیط زیست خود حفاظت کند.

  ما نباید از مشکلات بگریزیم بلکه باید با آنها رو به رو شویم

  ٥.در حال حاضر این دانشگاه از جهت سطح پژهش های علمی ،  قدرتی ندارد که با دانشگاه های انگشت شمار دیگر رقابت کند

  در بازیهای المپیک، او در مقابل حریفی قوی پنجه و زورمند قرار گرفت و با تمام نیروی خود به مبارزه با او بر خواست و در نهایت حریف خود را شکست داد

  ٧.بچه ها بخاطر اتفاق کوچکی باهم دعوایشان شد ولی معلم بموقع جلوی آنها را گرفت.

  ٨. او یک انسان معتبر است و همه ما به او احترام می گذاریم.

  ٩.به راه افتادن مترو باعث سبک شدن ترافیک در این ناحیه شده است
  بخاطر خشکسالی محصول کم شده است و دولت با بودجه محلی خسارات کشاورزان را جبران کرد

  ١١.مامور اجرای قانون در برابر تهدیدهای مجرم تسلیم نشد.

  ١٢.حسن جوان شایسته و خوبی است،همه ما او را الگوی خود قرار می دهیم.

  ١٣.برای کندن ریشه فساد مدیون و مرهون تلاش های مردم هستیم.
  .موفقیت جز از راه تلاش و کوشش حاصل نمی شود

  موفق باشی

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More