Site Feedback

Viết dấu phụ thế nào?

Tôi bình thuờng viết bằng cái bút, nhưng mà khi tôi viết tiếng Việt, thì tôi không biết viết dấu phụ thế nào? Nêu tôi viết bằng máy đánh chư, thì không có vấn đề. Tuy nhiên, khi tôi viết băng cái bút, ví du, tôi muôn viết chữ "giữa", thì tôi phải viết "giua", tiếp theo dấu phụ "giưa" và cuối cùng dấu ngã, thì "giữa". Tôi đã đọc một vài cuốn sách, mà không tìm tin về chữ viết tay.

Xuất hiện với tôi, mà người Việt biết viết vừa rất đẹp vừa tỉ mỉ. Xin cho tôi lời khuyên về chữ viết tay. Cảm ơn nhiều.

Share:

 

8 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Viết dấu trong tiếng việt như thế nào?

  Tôi bình thuờng viết bằng bút, nhưng mà khi tôi viết tiếng Việt, tôi không biết viết dấu như thế nào cho đúng. Nêu tôi viết bằng máy đánh chữ, thì không có vấn đề. Tuy nhiên, khi tôi viết bằng bút, ví dụ, tôi muôn viết chữ "giữa", thì tôi phải viết "giua", tiếp theo dấu móc chữ ư "giưa" và cuối cùng dấu ngã, thì "giữa". Tôi đã đọc một vài cuốn sách, mà có quyển nào nói về cách viết tay.

  Tôi thấu người Việt viết vừa rất đẹp vừa tỉ mỉ. Xin cho tôi lời khuyên về chữ viết tay. Cảm ơn nhiều.

  Viết dấu phụ như thế nào?

  Tôi bình thuờng thường viết bằng cái bút (you can use "viết tay"), nhưng mà khi tôi viết tiếng Việt, thì tôi không biết viết dấu phụ thế nào? Nêu Nếu tôi viết bằng máy đánh chư chữ, thì không có vấn đề. Tuy nhiên, khi tôi viết băng bằng cái bút, ví du dụ, tôi muôn muốn viết chữ "giữa", thì tôi phải viết "giua", tiếp theo dấu phụ "giưa" và cuối cùng dấu ngã, thì "giữa". Tôi đã đọc một vài cuốn sách, mà không tìm được thông tin (information) về chữ cách viết tay. 

  Xuất hiện với tôi, So với tôi,   người Việt biết viết vừa rất đẹp, (u can use "lại" instead for ",") vừa tỉ mỉ. 

  Xin cho tôi lời khuyên về chữ viết tay.

  Cảm ơn nhiều!


  Maybe this clip can help you: http://www.youtube.com/watch?v=ln3_2AAuV14

  Good luck! :)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More