Site Feedback

Some Hindi phrases

Good morning → Suprabhata
Good afternoon → Namaskara
Good evening → Guda ivaninga
Good night → Subha ratri
Good bye → Alvida accha
Yes → Ham
No → Nahim
Okay → Accha
How are you? → Ape kaise haim?
I'm very well → Maim bahuta acchi taraha se kara raha tum
Please → Krpaya
Yes please → Krpaya ham
Thank you → Shukria
No thank you → Nahim dhan yavada
Thank you, that is very kind of you → Dhan yavada hai ki apa ki taraha hai
You're welcome → Tuma svagata kara rahe haim
I'm sorry → Maim maphi cahata hum
Excuse me → Ksama karem
Excuse me please → Mapha karo
It doesn't matter → Isase kol pharka nahim parata
I don't mind → Mujhe kol apatti nahim
What is your name? → Tumhara nama kya hai
My name is Alexandra → Mera nama Alexandra
I come from England → Maim inglainda se ata haim
I live in Nottingham → Maim Notinghama mem rahate haim
I am/was on holiday → Maim chutti para hum/tha
See you soon → Apa jaldi him malate haim
I don't understand → Mujhe samajha nahim ata
Do you speak English? → Kya apa angrezi bolate haim?
I can't speak Urdu fluently → Maim dhara prahava hindi nahim bola sakata
Please speak more slowly → Krpaya adhika dhire dhire bata
Please write it down for me → Yaha mere lie nice likhem
Hello → Namaste
I'm really sorry → Maim vastava mem maphi cahata hum
Can you help me? → Kya apa meri madada kara sakata haim?
Can you tell me? → Kya apa mujhe bata sakate haim?
Can I have? → Maimho sakata hai?
I would like → Maim cahum ga
What time is it? → Kya samaya hai?
I must go now → Maim aba jana cahie
Cheers! → Ciyarsa!
Go away! → Jana!
That's fine → Thika hai
Don't mention it → Koi bata nahim
Thanks very much → Bahuta bahuta dhan yavada
What? → Kya?
Yesterday → Kala
Today → Aja
Tomorrow → Kala
This morning → Aja subaha
This afternoon → Isa dopahara
Tonight → Aja rata
Thank you very much for your kindness → Apa apane dayaluta ke lie bahuta bahuta dhan yavada
I have enjoyed myself very much → Maim khuda ko bahuta maza aya hai

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Some Hindi phrases

  Good morning → Suprabhata
  Good afternoon → Namaskara
  Good evening → Guda ivaninga
  Good night → Subha ratri
  Good bye → Alvida accha
  Yes → Ham
  No → Nahim
  Okay → Accha
  How are you? → Ape kaise haim?
  I'm very well → Maim bahuta acchi/achchha taraha se kara raha hoon
  Please → Krpaya
  Yes please → Krpaya ham ji zaroor
  Thank you → Shukria
  No thank you → Nahim dhan yavada
  Thank you, that is very kind of you → Dhan yavada hai ki apa ki taraha hai
  You're welcome → Tuma svagata kara rahe haim aapka swagat hai
  I'm sorry → Maim maphi maafi cahata hoon. ( or maaf/kshama keejiye)
  Excuse me → Ksama karem
  Excuse me please → Mapha karo
  It doesn't matter → Isase kol koi pharka nahim parata
  I don't mind → Mujhe kol apatti nahim
  What is your name? → Tumhara nama kya hai
  My name is Alexandra → Mera nama Alexandra
  I come from England → Maim inglainda se ata haim hoon
  I live in Nottingham → Maim Notinghama mem rahati haim hoon
  I am/was on holiday → Maim chutti para hum/tha
  See you soon → Apa jaldi him malate haim (jald hi milenge)
  I don't understand → Mujhe samajha nahim ata
  Do you speak English? → Kya apa angrezi bolate haim?
  I can't speak Urdu fluently → Maim dhara prahava hindi  Urdu nahim bola sakata
  Please speak more slowly → Krpaya adhika dhire dhire bata kahiye
  Please write it down for me → Yaha mere liye niche likhem
  Hello → Namaste
  I'm really sorry → Maim vastava mem maphi cahata hum
  Can you help me? → Kya apa meri madada kara sakate haim?
  Can you tell me? → Kya apa mujhe bata sakate haim?
  Can I have ...? → Maimho sakata hai? kya mujhe ... mil sakta hai?
  I would like → Maim cahum ga
  What time is it? → Kya samaya hai?
  I must go now → Maim Mujhe aba jana cahie
  Cheers! → Ciyarsa!
  Go away! → Jao!
  That's fine → Thika hai
  Don't mention it → Koi bata nahim
  Thanks very much → Bahuta bahuta dhan yavada
  What? → Kya?
  Yesterday → Kala
  Today → Aja
  Tomorrow → Kala
  This morning → Aja subaha
  This afternoon → Isa dopahara
  Tonight → Aja rata
  Thank you very much for your kindness → Apa apane dayaluta ke lie bahuta bahuta dhan yavada
  I have enjoyed myself very much → Maim khuda ko Mujhe bahuta maza aya hai

  Some Hindi phrases

  Good morning → Suprabhata
  Good afternoon → Namaskara
  Good evening → Guda ivaninga-- subha sundhyaa
  Good night → Subha ratri
  Good bye → Alvida accha
  Yes → Ham -yes haan
  No → Nahim - naahin or naa
  Okay → theeka 
  How are you? → Ape kaise haim?
  I'm very well → Maim bahuta acchi taraha se kara raha tum
  Please → Krpaya
  Yes please → Krpaya ham
  Thank you → Shukria
  No thank you → Nahim dhan yavada
  Thank you, that is very kind of you → Dhan yavada hai ki apa ki taraha hai
  You're welcome → Tuma svagata kara rahe haim
  I'm sorry → Maim maphi cahata hum
  Excuse me → Ksama karem
  Excuse me please → Mapha karo
  It doesn't matter → Isase kol pharka nahim parata
  I don't mind → Mujhe kol apatti nahim
  What is your name? → Tumhara nama kya hai
  My name is Alexandra → Mera nama Alexandra
  I come from England → Maim inglainda se ata haim
  I live in Nottingham → Maim Notinghama mem rahate haim
  I am/was on holiday → Maim chutti para hum/tha
  See you soon → Apa jaldi him malate haim
  I don't understand → Mujhe samajha nahim ata
  Do you speak English? → Kya apa angrezi bolate haim?
  I can't speak Urdu fluently → Maim dhara prahava hindi nahim bola sakata
  Please speak more slowly → Krpaya adhika dhire dhire bata
  Please write it down for me → Yaha mere lie nice likhem
  Hello → Namaste
  I'm really sorry → Maim vastava mem maphi cahata hum
  Can you help me? → Kya apa meri madada kara sakata haim?
  Can you tell me? → Kya apa mujhe bata sakate haim?
  Can I have? → Maimho sakata hai?
  I would like → Maim cahum ga
  What time is it? → Kya samaya hai?
  I must go now → Maim aba jana cahie
  Cheers! → Ciyarsa!
  Go away! → Jana!
  That's fine → Thika hai
  Don't mention it → Koi bata nahim
  Thanks very much → Bahuta bahuta dhan yavada
  What? → Kya?
  Yesterday → Kala
  Today → Aja
  Tomorrow → Kala
  This morning → Aja subaha
  This afternoon → Isa dopahara
  Tonight → Aja rata
  Thank you very much for your kindness → Apa apane dayaluta ke lie bahuta bahuta dhan yavada
  I have enjoyed myself very much → Maim khuda ko bahuta maza aya hai

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hindi

  Show More