Site Feedback

Mekdebiň Birinji Güni (1nji bölek)

Kümüş alty ýaşyndadyr we şu gün mekdebi başlapdyr. Bir azajyk gorkan sebäbi şu güne çenli mekdebe gitmedi. Şonuň üçin kakasy onuň bilen mekdebe gidipdir. Mekdeb barynda Kümüşüň mugallymy bilen tanyştypdyr. Mugallymynyň ady Gözel Daýza ekeni. Kümüş Gözel Daýza: “Men azajyk gorkýa. Bärde hiç kim tanamok” diýipdir. Kümüş Daýza “Gorkma janym, şu taýda hiç kişi başga owrenjileri tananok. Şu gün hemmeňiz üçin birinji gündür” diýip jogap beripdir. Ondan soň kakasy mugallymy bilen gepleşip özi tanaşdyrypdyr. Ondan soň Kümüşe “Men gitdim. Gorkma. Aglama. Bir näçe sagat soň gelerin. Alada etme” diýipdir.
Mekdeb başlapdyr we Kümüş gaty begenipdir. Çaltrak başga çagalar bilen tanaşypdyr. Gözel Daýza çagalara: “Indi kitablaryň alyň we üçünji saýpa seýrediň. Şu gün elipbeýi öwreneris.” Kümüş elini uzatypdyr we “Men bir ýyl öň muny öwrendim!” diýipdir. Mugallymy oňa “Bilýän. Köplenç çagalar bu zatlar öýdem öwrenýärler, ýöne siz ýine bir gezek öwrenýärsiň” diýip jogap beripdir. Ondan soň matematik başlapdyr. Gözel Daýza çagalara: “Häzir bäşinji saýpa seýrediň. Şu gün biz aýyrmak hakda öwreneris” diýipdir. Ýöne ýine bir gezek Kümüş elini uzatypdyr we: “Bagyşlaň meni, şu bir ýyl öň öwrendim!” diýip gygyrypdyr. Ýine bir gezek mugallymy oňa: “Bilýän. Köplenç çagalar bu zatlar öýde öwrenýälar. Häzir haýyş edýän, sessiz oturuň” diýipdir. Ondan soň nahar wagty boldy. Kümüşüň ejesi iki sany somsa oňa beripdir we bir alma. Kümüş çagalar bilen oturup iýipdir. Çagalar mekdeb hakda gürleşipdir. “Mekdeb erbet däl. Gaty gorkamzok. Başga çagalar gowy. Öwrenmägy halaýas!” diýipdirler. Kümüş hem: “Dogry, erbet däl. Şu mekdeb öňki mekdebimden has gowy” diýipdir. Başga öwrenjiler oňa seýredipdirler we: “Näme? Biz birinji klasda! Nähili siz geçen ýyl hem mekdebe gidipsiň?” diýip sorapdylar. Kümüş çagalara: “Ýok, biz ikinji klasda. Men geçen ýyl birinji klasa gitdim!” diýip jogap beripdir.
Nahar wagtyndan soň... (dowamy bar)

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Turkmen

  Show More