Site Feedback

Thời khoá biểu của tôi

Mỗi ngày, tôi thức dạy lúc saú giờ sáng. Tôi thích thức dạy sớm tại vì nò yên tình và tôi có thể làm bài tập. Sau buổi ăn sáng, tôi đến lớp tiếng Việt. Tôi rất thích học tiếng Việt. Chỉ bốn người ở lớp của tôi. Thầy Quang ̣đang dạy chúng tôi. Thầy dạy giỏi. Thầy luôn luôn nói bắng tiếng Việt. Đôi khi, tôi không hiểu thầy nhưng tôi học và mỗi ngày tôi hiểu hơn tôi hiểu hôm qua.

Sau lớp này, khi thứ hai, tôi về phòng tôi. Tôi nghe nhạc và làm bài tập. Tôi có lẽ ngủ.

Mỗi ngày, tôi ăn trưa với bạn của tôi ở căng tin Trumbull lúc mười hai giờ rưỡi trưa. Chúng tôi ăn trưa với sinh viên năm thứ tư. Sau buổi ăn trưa, tôi ̣đến lớp nữa. Lớp này là Dystopic and Utopian Fictions. Lớp này về cuốn truyện. Lớp này cũng gồm ít người nhưng tôi thích lớp không đông hơn lớp đông. Trong lớp, chúng tôi thảo luận về cuốn sách chúng tôi đọc tuần trước.

Sau đó, tôi về Trumbull và đi phòng tập thể dục. Tôi tập thể dục mỗi ngày. Tôi mê chạy bộ. Tôi thường tập thể dục một hay hai tiếng.

More later!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Thời khoá biểu của tôi

  Mỗi ngày, tôi thức dạy lúc saú giờ sáng. Tôi thích thức dạy sớm tại vì nò yên tình và tôi có thể làm bài tập. Sau buổi ăn sáng, tôi đến lớp tiếng Việt. Tôi rất thích học tiếng Việt. Chỉ bốn người ở lớp của tôi. Thầy Quang ̣đang dạy chúng tôi. Thầy dạy giỏi. Thầy luôn luôn nói bắng tiếng Việt. Đôi khi, tôi không hiểu thầy nhưng tôi học và mỗi ngày tôi hiểu hơn tôi hiểu hôm qua.

  Sau lớp này, khi thứ hai, tôi về phòng tôi. Tôi nghe nhạc và làm bài tập. Tôi có lẽ ngủ.

  Mỗi ngày, tôi ăn trưa với bạn của tôi ở căng tin Trumbull lúc mười hai giờ rưỡi trưa. Chúng tôi ăn trưa với sinh viên năm thứ tư. Sau buổi ăn trưa, tôi ̣đến lớp nữa. Lớp này là Dystopic and Utopian Fictions. Lớp này về cuốn truyện. Lớp này cũng gồm ít người nhưng tôi thích lớp không đông hơn lớp đông. Trong lớp, chúng tôi thảo luận về cuốn sách chúng tôi đọc tuần trước.

  Sau đó, tôi về Trumbull và đi phòng tập thể dục. Tôi tập thể dục mỗi ngày. Tôi mê chạy bộ. Tôi thường tập thể dục một hay hai tiếng.

  More later!

  ---------------------------------------

  Thời khóa biểu của tôi

  Mỗi ngày tôi thức dậy lúc sáu giờ sáng. Tôi thích dậy sớm tại vì lúc đó rất yên tĩnh và tôi có thể làm bài tập. Sau khi ăn sáng, tôi đến lớp học Tiếng Việt. Tôi rất thích học Tiếng Việt. Lớp tôi chỉ có bốn học sinh. Thầy giáo đang dạy chúng tôi tên là Quang. Thầy dạy giỏi và luôn nói bằng Tiếng Việt trong lớp. Đôi khi tôi không hiểu được những gì thầy nói nhưng tôi vẫn cố gắng học và ngày càng hiểu hơn.

  Sau khi học xong, tôi trở về phòng, nghe nhạc, làm bài tập và thường ngủ một chút.

  Hàng ngày, tôi ăn trưa với bạn ở căng-tin Trumbull lúc mười hai giờ rưỡi trưa. Chúng tôi ăn trưa với sinh viên năm thứ tư. Ăn trưa xong lại đến lớp, đó là lớp  Dystopic and Utopian Fictions (I think it's better to keep its original name), học về những quyển truyện viễn tưởng. Lớp này cũng chỉ có ít sinh viên nhưng tôi thích lớp ít người hơn nhiều người. Trong lớp, chúng tôi thảo luận về những cuốn sách chúng tôi đã đọc tuần trước.

  Sau đó, tôi về Trumbull và đến phòng tập thể dục. Tôi thường tập thể dục một đến hai tiếng mỗi ngày và mê chạy bộ nữa.

  ----------------------------------------

  just want to make it a little more natural with my expressions :))

  Thời khoá biểu của tôi

  Mỗi ngày, tôi thức dạy lúc saú giờ sáng. Tôi thích thức dạy sớm tại vì nò yên tình và tôi có thể làm bài tập. Sau buổi ăn sáng, tôi đến lớp tiếng Việt. Tôi rất thích học tiếng Việt. Chỉ bốn người ở lớp của tôi. Thầy Quang ̣đang dạy chúng tôi. Thầy dạy giỏi. Thầy luôn luôn nói bắng tiếng Việt. Đôi khi, tôi không hiểu thầy nhưng tôi học và mỗi ngày tôi hiểu hơn tôi hiểu hôm qua.

  Sau lớp này, khi thứ hai, tôi về phòng tôi. Tôi nghe nhạc và làm bài tập. Tôi có lẽ ngủ.

  Mỗi ngày, tôi ăn trưa với bạn của tôi ở căng tin Trumbull lúc mười hai giờ rưỡi trưa. Chúng tôi ăn trưa với sinh viên năm thứ tư. Sau buổi ăn trưa, tôi ̣đến lớp nữa. Lớp này là Dystopic and Utopian Fictions. Lớp này về cuốn truyện. Lớp này cũng gồm ít người nhưng tôi thích lớp không đông hơn lớp đông. Trong lớp, chúng tôi thảo luận về cuốn sách chúng tôi đọc tuần trước.

  Sau đó, tôi về Trumbull và đi phòng tập thể dục. Tôi tập thể dục mỗi ngày. Tôi mê chạy bộ. Tôi thường tập thể dục một hay hai tiếng.

  More later!

   

   

  Thời khoá biểu của tôi

  Mỗi ngày, tôi thức dậy lúc dáugiờ sáng. Tôi thích thức dậy sớm tại vì nò yên tĩnh và tôi có thể làm bài tập. Sau buổi ăn sáng, tôi đến lớp tiếng Việt. Tôi rất thích học tiếng Việt. Chỉ có bốn người ở lớp của tôi. Thầy Quang ̣đang dạy chúng tôi. Thầy dạy giỏi. Thầy luôn luôn nói bắng tiếng Việt. Đôi khi, tôi không hiểu thầy nhưng tôi cố gắng học và hiểu thầy nhiều hơn.

  Sau khi học xong, tôi  trở về phòng . Tôi nghe nhạc và làm bài tập. Sau đó, có lẽ tôi ngủ.

  Mỗi ngày, tôi ăn trưa với bạn của tôi ở căng tin Trumbull lúc mười hai giờ rưỡi. Chúng tôi ăn trưa với sinh viên năm thứ tư. Sau buổi ăn trưa, tôi ̣đến lớp nữa. Lớp này là Dystopic and Utopian Fictions, dạy về cách viết truyện. Lớp này cũng gồm ít người nhưng tôi thích lớp ít người hơn. Trong lớp, chúng tôi thảo luận về cuốn sách chúng tôi đọc tuần trước.

  Sau đó, tôi về Trumbull và đi đến phòng tập thể dục. Tôi tập thể dục mỗi ngày. Tôi mê chạy bộ. Tôi thường tập thể dục một hay hai tiếng.

  More later!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More