Site Feedback

محله ی من -- تلاش دوم

اسم شهرک من ایگن (۱) است. ایگن (۱) به ایلایت مینسوتا (۲) است و این از میناپولیس (۳) و سینت پول (۴) دور نیست. حدود شصت و پنج هزار نفر در ایگن (۱) ساکن هستند. در محله ی ما خانه‌ها بزرگ هستند. همه خانه حیاط بزرگ با حصار چوبی دارند. خیلی از خانواده‌ها جوان هستند و بچه کوچک دارند. محله ی ما آرام است و ترافیک و شلوقی ندارد.
من عاشق زبانها هستم. برخی از همسای های ما با زبانهای به غیر از انگلیسی حرف میرنند. بچه‌ی خانوده ی مجاورما زبان فرانسی را یاد می گیرند. همسایه طرف دیگرما از روسیه آمده اند. سه تا خانه دورتر از ما خانواده‌ ی ارانی زندگی می کنند. این خانوده تشکیل شده از پدر و مادر و دختری که ازدواج نکرد است.

1. Eagan
2. Minnesota
3. Minneapolis
4. St. Paul

Share:

 

7 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  محله ی من -- تلاش دوم

  اسم شهرک من ایگن (۱) است. ایگن (۱) در ایلایت مینسوتا (۲) است و این از میناپولیس (۳) و سینت پول (۴) دور نیست. حدود شصت و پنج هزار نفر در ایگن (۱) ساکن هستند. در محله ی ما خانه‌ها بزرگ هستند. همه خانه ها حیاط بزرگ با حصار چوبی دارند. خیلی از خانواده‌ها جوان هستند و بچه کوچک دارند. محله ی ما آرام است و ترافیک و شلوغی ندارد.
  من عاشق زبانها هستم. برخی از همسایه های ما با زبانهای به غیر از انگلیسی حرف میزنند. بچه‌های خانوده ی مجاورما زبان فرانسوی را یاد می گیرند. همسایه طرف دیگرما از روسیه آمده اند. سه تا خانه دورتر از ما خانواده‌ ی ایرانی زندگی می کنند. این خانوده تشکیل شده از پدر و مادر و دختری که ازدواج نکرده است.

  1. Eagan
  2. Minnesota
  3. Minneapolis
  4. St. Paul

  محله ی من -- تلاش دوم

  اسم شهرک من ایگن (۱) است. ایگن (۱) به ایلایت ایالت مینسوتا (۲) است و این شهرک از میناپولیس (۳) و سینت پول (۴) دور نیست. حدود شصت و پنج هزار نفر در ایگن (۱) ساکن هستند. در محله ی ما خانه‌ها بزرگ هستند. همه خانه ها حیاط بزرگ با حصار چوبی دارند. خیلی از خانواده‌ها جوان هستند و بچه کوچک دارند. محله ی ما آرام است و ترافیک و شلوقی شلوغی ندارد.

  من عاشق زبانهای مختلف هستم. برخی از همسای همسایه های ما با به زبانهای زبانهایی به غیر از انگلیسی حرف میرنند می زنند. بچه‌های خانواده ی مجاور ما زبان فرانسی فرانسه را یاد می گیرند. همسایه طرف دیگر ما از روسیه آمده اند است . سه تا خانه دورتر از ما، خانواده‌ ای ارانی ایرانی زندگی می کنند.  این خانواده تشکیل شده از پدر و مادر و دختری که ازدواج نکرده است تشکیل شده است


  1. Eagan
  2. Minnesota
  3. Minneapolis
  4. St. Paul

  آفرین! خیلی خوب می نویسی.

  محله ی من -- تلاش دوم

  اسم شهرکی که من در آن زندگی میکنم ایگن  من ایگن (۱) است. ایگن (۱) به در ایلایت مینسوتا (۲)واقع است و این که ازایالتهای میناپولیس (۳) و سینت پول (۴) دور نیست (یا فاصله زیادی ندارد). حدود شصت و پنج هزار نفر در ایگن (۱) ساکن هستند. در محله ی ما  خانه‌هابزرگ هستند که همه  خانه  حیاط بزرگ با حصار چوبی دارند. خیلی از خانواده‌ها جوان

  هستند و بچه های کوچکی(یا فرزندان کوچکی) دارند. محله ی ما آرام است و ترافیک و شلوقی (شلوغی) ندارد.
  من عاشق زبانهاي خارجی هستم. برخی از همسایه های ما  با   به زبانهایی  به  غیر از انگلیسی حرف میزنند. بچه‌های خانواده ی مجاورما زبان فرانسی (فرانسه) را یاد می گیرند. همسایه طرف دیگرما از روسیه آمده اند آمده است. سه تا خانه دورتر از ما خانواده‌ ای ایرانی زندگی می کنند میکند که این خانوده تشکیل شده از پدر و مادر و دختری که ازدواج نکرده است

  1. Eagan
  2. Minnesota
  3. Minneapolis
  4. St. Paul

  Actually most of your sentences is true but I made it more formal.

  محله ی من -- تلاش دوم

  اسم شهرک من ایگن (۱) است. ایگن (۱) به در ایلایت مینسوتا (۲) است و این از میناپولیس (۳) و سینت پول (۴) دور نیست. حدود شصت و پنج هزار نفر در ایگن (۱) ساکن هستند. در محله ی ما خانه‌ها بزرگ هستند. همه خانه ها حیاط بزرگ با حصار چوبی دارند. خیلی از خانواده‌ها جوان هستند و بچه کوچک دارند. محله ی ما آرام است و ترافیک و شلوقی (غی ) ندارد.
  من عاشق زبانها هستم. برخی از همسایه های ما با به زبانهایی به غیر از انگلیسی حرف میرنند. بچه‌ی خانوده ی مجاورما زبان فرانسه را یاد می گیرند. همسایه طرف دیگرما از روسیه آمده اند. سه تا خانه دورتر از ما خانواده‌ ای ایرانی زندگی می کنند. این خانوده از پدر و مادر و یک دختری که ازدواج نکرده است مجرد تشکیل شده است.

  1. Eagan
  2. Minnesota
  3. Minneapolis
  4. St. Paul

  محله ی من -- تلاش دوم

  اسم شهرک من ایگن (۱) است. ایگن (۱) به ایلایت مینسوتا (۲) است و این از میناپولیس (۳) و سینت پول (۴) دور نیست. حدود شصت و پنج هزار نفر در ایگن (۱) ساکن هستند. در محله ی ما خانه‌ها بزرگ هستند. همه خانه حیاط بزرگ با حصار چوبی دارند. خیلی از خانواده‌ها جوان هستند و بچه کوچک دارند. محله ی ما آرام است و ترافیک و شلوقی ندارد.
  من عاشق زبانها هستم. برخی از همسای های ما با زبانهای به غیر از انگلیسی حرف میرنند. بچه‌ی خانواده ی مجاور ما زبان فرانسی را یاد می گیرند. همسایه طرف دیگرما از روسیه آمده اند. سه تا خانه دورتر از ما خانواده‌ ی ارانی زندگی می کنند. این خانوده تشکیل شده از پدر و مادر و دختری که ازدواج نکرد است.

  1. Eagan
  2. Minnesota
  3. Minneapolis
  4. St. Paul

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More