Site Feedback

من در روی ساحلی سنگچه ای جالبی را پیدا کردم.

موقعی که من به کنار رودخانه یا ساحلی می روم، معمولا مشغول جستجوی چیز جالبی هستم.
این فعالیت کوکورانه عادت من از دوران کودکی خود است.
در گذشته های دور، گاهی در روی ساحلی با دوستانم رقابت کردم که بر پیدا کردن چیر های زیبای بیشتار .
ولی محتوای بیشتار از روی ساحلی اصلا چیز گشنکی وجود نداشت. مثلا، آشغال های متفاوتی ویا جلبک های بزرگ و کشیف دریای بودند.
علاوه بر این، گاهی به گیلاس پاره های نوک تیر و حتی به ماهی های ذهر الودی برخورد می کردیم که برایمان خطرناک بود.
در واقع، ما فقط از چیدا کردن گیلاس پاره ها راضی بودیم که در اثر موج صلفی شده بودند و رنگ های متفاوتی زیاد را داشتند.

راستی سنگی که در عکس پایین وجود دارد تنها استثنایی است.
مطابق عکس، سنگچه چاله ها را دارد که احتمالا همه سنگی که در آن ساحل یکسانی داشتند!!
چرا؟ توسط هر فرصتی، می دانید؟
به منظور تحقیقات، این سنگچه را به خوبی شستم و خنک کردم. سپس آن را محکم تکان می کردم.
اما هیچ واکنش ها را به دنبال نداشتم! در اینجور مواقع، من همچنین نمی توانستم بدانم چرا او چاله ها داشت.
افسوس......من مکان یا نامه ی ساحلش نمی توانم به یاد بیایم. فقط به خاطرم می توانم بیایم که رنگ آن دریا سبز مثل زمرد تاری بود...کجاست!؟

When I visit liverside or coastal area, I usually busy serching something interesting.
This is continuously my habit that dates back to my childhood.
In very past days, sometimes me and my freinds would compete over finfing something beautiful more than others' on coast.
However the contents of things on coast did not have anything beautiful.
For example, variety of garbages or big and dirty seaweeds.
In adition to this,we sometimes encountered sharp scraps of glass or poisonous fish for which dangerous.
In fact, we only satisfied with finding scraps of glass that because of wave changed smooth. And they had many different colors.

The stone exists in the below picture is only exception.
As the picture shows,the small stone has many halls. Presumably the stones on that coast have similar halls. Why? Do you happened to know that?
In order to investigate, I washed and dried it well,then,shoke it strongly.But there were no reactions at all in the folloing moment. In such a situation, I finally could not understand why the stone has halls. Allas, I cannot remember the location or name of the coast of this stone,the only thing I can remember is that the color of ocean was opaque emerald green.....Where???

Share:

 

4 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  من در روی برساحلی سنگچه (سنگ کوچک) ای جالبی را(شما می توانید حرف "را" را حذف کنید) پیدا کردم.

  معمولا موقعی که من به کنار رودخانه یا ساحلی می روم،  مشغول جستجوی چیزهای جالبی هستم.
  این فعالیت کوکورانه غیرارادی، عادت من از دوران کودکی خود است.
  در گذشته های دور، گاهی کنار در روی ساحلی با دوستانم رقابت می کردیم که بر تا پیدا کردن چیز های زیبای بیشتری بیشتار  
  پیدا کنیم ولی محتوای بیشتار از روی (کنار) ساحلی اصلا چیز گشنکی قشنگی (زیبایی) وجود نداشت. مثلا فقط آشغال های (زباله های) متفاوتی مختلف ویا جلبک های بزرگ و کشیف کثیف دریایی بودند.
  علاوه بر این، گاهی به گیلاس پاره های تکه شیشه های نوک تیر تیز و حتی به ماهی های ذهرزهرآلودی برخورد می کردیم که برایمان خطرناک بود.
  در واقع، ما فقط از چیدا پیدا کردن تکه شیشه ها راضی بودیم که در اثر موج صلفی صیقلی شده بودند و رنگ های متفاوتی و زیادی را داشتند.

  راستی تنها مورد استثنایی، سنگی است که در عکس پایین وجود دارد (می بینید)  .
  مطابق عکس، سنگچه چاله سوراخ (حفره) هایی را دارد که احتمالا همه سنگ های که در آن ساحل هم مشابه (مانند) آن را دارند یکسانی داشتند!!
  چرا؟ آیا شما دلیلش را توسط هر فرصتی، می دانید؟
  به منظور(برای) تحقیقات بررسی بیشتر، این سنگچه (ترکیب جالبی است. سنگ + چه!) را به خوبی شستم و خنک خشک کردم. سپس آن را محکم تکان دادم می کردم.
  اما هیچ واکنشی ها را به دنبال نداشت نداشتم! آن موقع در اینجور مواقع، من همچنین نمی توانستم بدانم بفهمم چرا او آن چاله حفره ها را داشت.
  افسوس......من مکان یا نامه ی ساحلش را نمی توانم به یاد بیاورم بیایم. فقط می توانم به خاطرم  بیایم بیاورم که رنگ آن دریا، سبز مثل زمرد تاری بود...کجاست!؟

  من در روی ساحل ی سنگ (کوچک و) چه ای جالبی را پیدا کردم.

  موقعی که من به (وقتی) کنار رودخانه یا ساحل(دریا) ی می روم، معمولا(به دنبال پیدا کردن) مشغول جستجوی چیزهای جالب ی هستم.
  این فعالیت کوکورانه عادتی (است که )من از دوران کودکیم ( دارم) خود است.
  در گذشته های دور(پیشترها/خیلی وقت پیش)، گاهی(با دوستانم کنار ) در روی ساحل ی با دوستانم رقابت کردم که بر(در) پیدا کردن چیر های(چیزهای) زیبای(بیشتر با هم مسابقه می دادیم) بیشتار .
  ولی محتوای بیشتار از روی(اکثر چیزهایی که در) ساحل (پیدا می کردیم)ی اصلا چیز (خاصی نبودند)گشنکی وجود نداشت. مثلا، (انواع)آشغال های متفاوتی ویا جلبک های بزرگ و(کثیف دریایی) کشیف دریای بودند.
  علاوه بران این، گاهی به (تکه  شیشه های نوک تیز )گیلاس پاره های نوک تیر ویا حتی به ماهی های ذهر الودی(زهرالودی) برخورد می کردیم که برایمان خطرناک (بودند)بود.
  در واقع، ما فقط از چیدا (پیدا)کردن گیلاس پاره ها (تکه شیشه هایی خوشحال )راضی بودیم که در اثر موج(دریا انها را) صلفی(صیقل داده) شده بودند و رنگ های متفاوت و ی زیادی را داشتند.

  راستی سنگی که در عکس(زیر می بینید) پایین وجود دارد تنها(موردی) استثنایی است.
  مطابق (با توجه به این)عکس، سنگچه چاله ها را دارد که احتمالا(بقیه) همه سنگهای ی که در آن ساحل (هم حفره هایی مشابه این سنگ کوچک دارند)یکسانی داشتند!!
  چرا؟ توسط هر فرصتی، (دلیلش را)می دانید؟
  به منظور تحقیقات( برای تحقیق و بررسی بیشتر)، این سنگ(کوچک) چه را به خوب ی شستم و (خشک)خنک کردم. سپس آن را محکم تکان(دادم) می کردم.
  اما هیچ(اتفاقی نیفتاد) واکنش ها را به دنبال نداشتم! در اینجور مواقع، ومن هم همچنین نمی نتوانستم(دلیل وجود ان حفره ها را بفهمم) بدانم چرا او چاله ها داشت.
  افسوس......من مکان یا نام ه ی(ان) ساحل (را)ش نمی توانم به یاد (ندارم)بیایم. فقط به(یاد دارم) خاطرم می توانم بیایم که رنگ آن دریا سبز مثل زمردی (مات)تاری بود...(براستی ان ساحل)کجاست!؟

  When I visit liverside or coastal area, I usually busy serching something interesting.
  This is continuously my habit that dates back to my childhood.
  In very past days, sometimes me and my freinds would compete over finfing something beautiful more than others' on coast.
  However the contents of things on coast did not have anything beautiful.
  For example, variety of garbages or big and dirty seaweeds.
  In adition to this,we sometimes encountered sharp scraps of glass or poisonous fish for which dangerous.
  In fact, we only satisfied with finding scraps of glass that because of wave changed smooth. And they had many different colors.

  The stone exists in the below picture is only exception.
  As the picture shows,the small stone has many halls. Presumably the stones on that coast have similar halls. Why? Do you happened to know that?
  In order to investigate, I washed and dried it well,then,shoke it strongly.But there were no reactions at all in the folloing moment. In such a situation, I finally could not understand why the stone has halls. Allas, I cannot remember the location or name of the coast of this stone,the only thing I can remember is that the color of ocean was opaque emerald green.....Where???

   

   

   

   

  ** موفق باشی.

  The Title)

  1- [سنگچه] : There's no such a word in Farsi!! ~ That rule of adding [چه] to the end of SOME nouns can't be used for EVERY noun!!! ^^ For example in English, is it possible to add [tion] to the end of EVERY verb and make a noun?? Can you make [entertion] out of the verb [enter]?? NO! of course not! So remember to only know the meaning of that Farsi suffix if you saw it somewhere. For example if you saw [دفترچه] in a text, you have to at least guess that it means a small [دفتر].

   2- Combination of a noun and an adjective

  When you want to say an adjective for a noun, you have to put a connecting [ـِ /e/] between them, right at the end of the noun. If that noun ends to a vowel, because two vowels cannot be pronounced clearly, an extra consonant letter is needed to let that [ـِ] be distinguishable. That extra helpful letter is always [ی /j/] as in the English word [use /ju:z/]. Examples:

  1st type:   when the noun doesn't have a vowel at the end of it. [کتاب , آسمان , etc.]

  کتابِ قرمز [red book]

  آسمانِ آبی [blue sky]

  2nd type: when the noun ends to a vowel. [خانه , غذا , کتابخانه , کتاب ها , etc]

  خانه یِ بزرگ [big house]

  غذایِ خوشمزه [tasty food]

  کتابخانه ی بزرگ [big library]

  کتاب هایِ قرمز [red books]

  If you need to add more than one adjective to a noun, just add the adjectives one after another by connecting them using [ـِ] between them e.g. [کتابِ قرمزِ بزرگِ قدیمی (=large red old book)]

  3- In English, if you want to mention a noun in a general meaning, you put [a/an] before that noun. When you say [a book], you're not talking about a specific book. It just means an object which is called "book". On the other hand, if you say [the book], you have specified that book. It's not every book that you can see, but it's a book that both you and your audience know. If that noun has some adjectives, the [a/an] comes before all of its adjectives e.g. [a red large book].

   

  In Farsi, in order to mention a noun in a general meaning, there are 2 ways:

  ONE) add an [ی /i:/] to the end of it. If the noun has some adjectives after it, you have to add a [ی] to the end of the last adjective.

  (This type of [ی] is called [ی نَکَره])


  TWO) add [یک] before the noun. If the noun had some adjectives, [یک] comes before the noun and all of its adjectives again.

   

  Examples:

  [a + book = a book] >>> [کتاب + ی = کتابی] OR [یک + کتاب = یک کتاب]

  [an + interesting book = an interesting book] >>>

  [کتاب جالب + ی = کتاب جالبی] OR [یک + کتاب جالب]

  [an + interesting small stone = an interesting small stone]>>>

  [سنگ کوچک جالب + ی = سنگ کوچک جالبی] OR [یک + سنگ کوچک جالب = یک سنگ کوچک جالب]

   

  Instead of [سنگچه] you can say [سنگ کوچک]. Simple! ^_^

   

  Noun-adjective combinations and [noun+ی] in your text:

  (I highlighted all of [ی نکره] in pink)

  in title) ساحلی >>> GOOD!

  in title) سنگچه ای جالبی >>> corrected: سنگ کوچک جالبی

  1st line) ساحلی >>> GOOD!    چیز جالبی >>> GOOD!

  2nd line) فعالیت کورکورانه >>> grammatically GOOD! but the adjective is inappropriate.  

  3rd line) گذشته های دور >>> GOOD!

  3rd line) چیر های زیبای بیشتار >>> Corrected: چیزهای زیبای بیشتر

  4th line) چیز گشنگی >>> Corrected: چیز قشنگی

  4th line) آشغال های متفاوتی >>> GOOD!

  4th line) جلبک های بزرگ و کشیف >>> Corrected: جلبک های بزرگ و کثیف

  6th line) گیلاس پاره های نوک تیر >>> grammatically GOOD! but [گیلاس] is an English word. We don't use it in Farsi. "Glass (for drinking water)" means [لیوان] and "glass (of window)" means [شیشه]. In order to say "sharp scraps of glass" you can say:

  [تکّه های شیشه های نوک تیز] or [خُرده شیشه های نوک تیز]  or

  [شیشه های شکسته ی نوک تیز (=broken sharp glasses)] or simply [شیشه های نوک تیز]

  6th line) ماهی های ذهر الودی >>> Corrected: ماهی های زهر آلودی

  7th line) گیلاس پاره ها >>> Corrected: [تکه های شیشه] or [شیشه های شکسته (=broken glasses)]

  7th line) رنگ های متفاوتی زیاد >>> Corrected: رنگ های متفاوت زیادی

   

  幸運を祈る! ^_^

  من در روی ( در ساحل / روی ساحل) ساحلی سنگچه ای سنگ کوچک جالبی را پیدا کردم ( سنگ کوچک جالبی پیدا کردم )

   

  موقعی که من به کنار رودخانه یا منطقه ی ساحلی می روم، معمولا مشغول جستجوی چیز جالبی هستم..
  این فعالیت کوکورانه؟؟؟ عادت من از دوران کودکی خود است.  / این کار عادتی است که به کودکی ام بر می گردد. / این کار از کودکی عادت من بوده است..
  در گذشته های دور، گاهی در روی ساحلی با دوستانم برای پیدا کردن چیزهای زیبای بیشتر رقابت می کردم که بر پیدا کردن چیر های زیبای بیشتار .
  ولی محتوای بیشتار از  در محتویات روی ساحلی اصلا چیز گشنکی قشنگی وجود نداشت. مثلا، آشغال های متفاوتی مختلف و یا جلبک های بزرگ و کثیف دریایی بودند.
  علاوه بر این، گاهی به گیلاس پاره های تکه شیشه های نوک تیر و حتی به ماهی های زهر آلودی / سمی برخورد می کردیم که برایمان خطرناک بود.
  در واقع، ما فقط از پیدا کردن گیلاس پاره ها تکه های شیشه راضی بودیم که در اثر موج صافی ( صاف ) شده بودند و رنگ های متفاوتی ( متفاوت ) زیادی را داشتند.

  راستی سنگی که در عکس پایین وجود دارد تنها استثنایی ( استثناء ) است.
  مطابق عکس، سنگچه سنگ کوچک چاله هایی را دارد که احتمالا همه سنگ هایی که در آن ساحل وجود دارند ( همه ی سنگ های ساحل ) حفرات یکسانی داشتند دارند!! ( که ممکن است / احتمال دارد، همه ی سنگ های آن ساحل حفرات مشابه ( این حفرات را ) داشته باشند. )
  چرا؟ توسط هر فرصتی، می دانید آیا دلیلش را می دانید؟
  به منظور تحقیقات بررسی، این سنگچه سنگ کوچک را به خوبی شستم و خشک کردم. سپس آن را محکم تکان می کردم دادم.
  اما در آن لحظه هیچ واکنشی ها را به دنبال نداشتم ( نداشت )! در اینجور مواقع چنین موقعیتی، من همچنین نمی توانستم بدانم  چرا او چاله ها داشت. من در نهایت نتوانستم بفهمم چرا این سنگ ( آن ) چاله ( حفره ) داشت.
  افسوس......من مکان یا نامه ی نام / اسم ساحلش ( ساحل این سنگ ) را نمی توانم به یاد بیایم بیاورم. فقط به خاطرم می توانم بیایم فقط می توانم به خاطر بیاورم که رنگ آن دریا سبز مثل زمرد تاری سبز زمردی مات بود...کجاست!؟

  When I visit lriverside or coastal area, I'm usually busy searching for something interesting.
  This is continuously my habit that dates back to my childhood.
  In very past days, sometimes me and my freinds would compete over finding something beautiful more than others' on coast.
  However the contents of things on coast did not have anything beautiful.
  For example, variety of garbages or big and dirty seaweeds.
  In adition to this,we sometimes encountered sharp scraps of glass or poisonous fish for which were dangerous for us.
  In fact, we only satisfied with finding scraps of glass that because of wave changed smooth. And they had many different colors.

  The stone exists in the below picture is only exception.
  As the picture shows,the small stone has many halls. Presumably the stones on that coast have similar halls. Why? Do you happened to know that?
  In order to investigate, I washed and dried it well,then,shoke it strongly.But there were no reactions at all in the following moment. In such a situation, I finally could not understand why the stone has halls. Allas, I cannot remember the location or name of the coast of this stone,the only thing I can remember is that the color of ocean was opaque emerald green.....Where???

   

  Congrats! You're essays are getting better and better!

  I didn't dare to correct your English essay 'cuz I'm not that good in grammar! I just corrected some parts that I knew.

  Your habit is not کورکورانه at all! It's really interesting and fun! :)

  Anyway, I hope my correction works for you ;)

   

  よく出来ました。naokoさんのペルシャ語はすごいです。少し間違いはありますから、私はちょっと直します。そして話題は楽しかったです。世界で質問がたくさんあります。でも人たちは時々答えてが、分かりません。

  頑張てください

  .من در روی ساحلی سنگچه ای جالبی را پیدا کردم

  موقعی که من به کنار رودخانه یا ساحلی می روم، معمولا مشغول جستجوی چیز جالبی هستم.
  این فعالیت کوکورانه عادت من از دوران کودکی خود است

  --------من از دوران كودكي تا به حال اين عادت كوركورانه را دارم.
  در گذشته های دور، گاهی در روی ساحلی با دوستانم رقابت کردم که بر پیدا کردن چیر های زیبای بیشتار

  در گذشته هاي دور، براي پيدا كردن چيزهاي زيباتر با دوستانم رقابت مي كردم.
  ولی محتوای بیشتار از روی ساحلی اصلا چیز گشنکی وجود نداشت.

  ولي بيشتر چيزهايي كه در ساحل بودند قشنگ نبودند.

  مثلا، آشغال های متفاوتی ویا جلبک های بزرگ و کشیف----كثيف دریای بودند.
  علاوه بر این، گاهی به گیلاس پاره های -----خرده شيشه هاي نوک تیر و حتی به ماهی های ذهر الودی ------سمي يا  زهر آلود برخورد می کردیم که برایمان خطرناک بود.
  در واقع، ما فقط از چیدا کردن---پيدا كردن گیلاس پاره ها -----خرده شيشه ها راضی بودیم که در اثر موج --امواج صلفی شده بودند و رنگ های متفاوتی زیاد---زيادي را داشتند.

  راستی سنگی که در عکس پایین وجود دارد تنها استثنایی است---يك استثنا است..
  مطابق عکس، سنگچه چاله ها را دارد که احتمالا همه سنگی که در آن ساحل یکسانی داشتند!!
  چرا؟ توسط هر فرصتی، می دانید؟
  به منظور تحقیقات، این سنگچه را به خوبی شستم و خنک کردم.--خشك كردم سپس آن را محکم تکان می کردم--تكان دادم.
  اما هیچ واکنش ها ---هيچ واكنشي را به دنبال نداشتم! نداشت. در اینجور مواقع، من همچنین نمی توانستم بدانم چرا او چاله ها داشت.
  افسوس......من مکان یا نامه ی ساحلش نمی توانم به یاد بیایم.--به ياد آورم. فقط به خاطرم می توانم بیایم---فقط يادم مي آيد كه   رنگ آن دریا سبز مثل زمرد تاری بود...کجاست!؟

  When I visit liverside---riverside or coastal area, I was usually busy serching---searching for something interesting.
  This is continuously my habit that dates back to my childhood.
  In very past days, sometimes me and my freinds would compete over finfing something beautiful more than others' on coast.
  However the contents of things on coast did not have anything beautiful.

  however the objects on the coast were not beautiful.


  For example, variety of garbages or big and dirty seaweeds.
  In adition to this,we sometimes encountered sharp scraps of glass or poisonous fish (for which)----which were dangerous.
  In fact, we were only satisfied with finding scraps of glass that because of wave changed smooth--smoothly. And they had many different colors.

  The stone exists----shown in the below picture is only--an exception.
  As the picture shows,the small stone has many halls--holes. Presumably the stones on that coast have similar halls---holes. Why? Do you happened to know that? -----do you know its reason?
  In order to investigate, I washed and dried it well,then,shoke it strongly.But there were no reactions at all in the folloing---following moment. In such a situation, I finally could not understand why the stone has halls----holes. Allas, I cannot remember the location or name of the coast of this stone,the only thing I can remember is that the color of ocean was opaque emerald green.....Where???

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More