Site Feedback

جمله ها

1)من هميشه تلاش مى كنم براى بهترين برسم _I'm always trying to out for the best
2)مرك بهتر از زندكى با شما است
3) اگر مرا سؤال كردند :چه انتخاب مى كنى زبان انگلیسی يا زبان فارسى است ؟ حتما پاسخ خواهم داد كه زبان فارسى را انتخاب خواهم كرد .
4)از شش سال وما دربارهء اين موضوع صحبت مى كنيم و به هیچ نتيجه نرسيده ايم .
5)ظلم وبيدادكر در اين عالم زياد است .
6) ديدن مظلومان مرا غمگین مى سازد .
7) اگرچیزی مى خواهى ازخدا مى طلبى چون خدا بخشنده ومهربان است .
8) من خدا را هميشه دعا مى كنم تا ارزوهايم تحقق پیدا كند .(من خدا را هميشه دعا مى كنم تا ارزوهايم به واقعيت تبدل من كند ).
9)ديروز ترانه اى ايرانى شنيدم , ونخستين جمله در اين ترانه : بپرس از قلبم چرا كه غم دارم .

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  جمله ها

  1)من هميشه تلاش مى كنم براى بهترين برسم _I'm always trying to out for the best
  2)مرك بهتر از زندكى با شما است
  3) اگر مرا سؤال كردند :چه انتخاب مى كنى زبان انگلیسی يا زبان فارسى است ؟ حتما پاسخ خواهم داد كه زبان فارسى را انتخاب خواهم كرد .
  4)از شش سال وما دربارهء اين موضوع صحبت مى كنيم و به هیچ نتيجه نرسيده ايم .
  5)ظلم وبيدادكر در اين عالم زياد است .
  6) ديدن مظلومان مرا غمگین مى سازد .
  7) اگرچیزی مى خواهى ازخدا مى طلبى چون خدا بخشنده ومهربان است .
  8) من خدا را هميشه دعا مى كنم تا ارزوهايم تحقق پیدا كند .(من خدا را هميشه دعا مى كنم تا ارزوهايم به واقعيت تبدل من كند ).
  9)ديروز ترانه اى ايرانى شنيدم , ونخستين جمله در اين ترانه : بپرس از قلبم چرا كه غم دارم .

   

  1) من همیشه تلاش می کنم برای اینکه به بهترین برسم

  2) مرگ بهتر از زندگی با شماست

  3) اگر از من سئوال کنند؟ بین زبان انگلیسی و فارسی کدام را انتخاب میکنی؟ من حتما جواب خواهم داد زبان فارسی

  4) شش سال ما درباره این موضوع صحبت می کنمی ولی به هیچ نتیجه ای نمیرسیم

  5) ظلم و بیدادگر در این عالم زیاد است

  6) دیدن مظلومان مرا غمگین می سازد

  7) اگر چیزی می خواهی از خدا بخواه چون خدا بخشنده و مهربان است

  8) من خدا را همیشه دعا می کنم تا آرزوهایم تحقق پیدا کند(این جمله از نظر ترکیبی مشکلی ندارد ولی مفهومی مشکل دارد چون کسی خدا را دعا نمی کند از خدا می خواهد از خدا درخواست میکند

  9)دیروز ترانه ای ایرانی شنیدم، و اولین جمله در ترانه این بود: بپرس از قلبم چرا که غم دارم

  جمله ها

  1)من هميشه تلاش مى كنم که به بهترين (جایگاه، مقام، چیز) ها برسم
  2)مرگ بهتر از زندگى با شما (تو) است
  3) اگر از من سؤال کنند (اگر از من بپرسند) : بین  زبان انگلیسی و زبان فارسى کدام را انتخاب مى كنى ؟ حتما پاسخ خواهم داد  زبان فارسى را انتخاب می کنم (حتما زبان فارسی را انتخاب خواهم کرد.)
  4) شش سال است که ما دربارهء اين موضوع صحبت مى كنيم و هنوز به هیچ نتيجه ای نرسيده ايم  .
  5)ظلم وبيدادكر در اين عالم (جهان) زياد است .
  6) ديدن مظلومان مرا غمگین مى سازد .
  7) اگرچیزی مى خواهى ازخداوند مى طلبى بطلب چون (زیرا) خداوند بخشنده ومهربان است .
  8) من  را هميشه به درگاه  خداوند دعا مى كنم تا آرزوهايم تحقق پیدا كند .(من  را هميشه دعا از خدا درخواست مى كنم تا ارزوهايم را به واقعيت تبدیل من كند ).
  9)ديروز ترانه اى ايرانى (فارسی) شنيدم , ونخستين جمله در اين ترانه " بپرس از قلبم چرا كه غم دارم" بود .

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More