Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

I am learning Thai and English, because I want to study in Thailand.
My native language is Indonesia, and I grew up in Indonesia.
I enjoy reading books.

ฉันเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะต้องการที่จะเรียนต่อในประเทศไทย ภาษาอังกฤษของฉันคืออินโดนีเซียและผมเติบโตขึ้นมาในประเทศอินโดนีเซีย ผมสนุกกับการอ่านหนังสือ.

C̄hạn reīyn rū̂ p̣hās̄ʹā thịy læa p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ pherāa t̂xngkār thī̀ ca reīyn t̀x nı pratheṣ̄thịy P̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ k̄hxng c̄hạn khụ̄x xindonīseīy læa p̄hm teibto k̄hụ̂n mā nı pratheṣ̄ xindonīseīy P̄hm s̄nuk kạb kār x̀ān h̄nạngs̄ụ̄x.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  I am learning Thai and English, because I want to study in Thailand.
  My native language is Indonesia, and I grew up in Indonesia.
  I enjoy reading books.

  ฉันเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะต้องการที่จะเรียนต่อในประเทศไทย ภาษาอังกฤษของฉันคืออินโดนีเซียและผมฉันเติบโตขึ้นมาในประเทศอินโดนีเซีย ผมฉันสนุกกับการอ่านหนังสือ.

  C̄hạn reīyn rū̂ p̣hās̄ʹā thịy læa p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ pherāa t̂xngkār thī̀ ca reīyn t̀x nı pratheṣ̄thịy P̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ k̄hxng c̄hạn khụ̄x xindonīseīy læa p̄hm teibto k̄hụ̂n mā nı pratheṣ̄ xindonīseīy P̄hm s̄nuk kạb kār x̀ān h̄nạngs̄ụ̄x.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Thai

  Show More