Site Feedback

Trời tuyết

Tối qua tôi đi Hàn Quốc restaurant. 
Tôi đẫ ăn rất ngon thịt đó với bạn. 

Tôi muốn đi ăn Việt Nam cơm tháng sau. 
Tôi đi ,có đuộc không?


Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Trời tuyết.

  Tối qua tôi đi đến nhà hàng Hàn Quốc restaurant
  Tôi đẫ đã ăn rất ngon món thịt đó với bạn của tôi.

  You can say: Ở đó có món thịt rất ngon và tôi đã ăn cùng với bạn mình. 

  Tôi muốn đi ăn cơm Việt Nam cơm vào tháng sau. 
  Tôi muốn đi/vậy/thế, có đuộc được không?

  Trời tuyết

  Tối qua tôi đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc. 
  Tôi đã ăn món thịt rất ngon với người bạn. 

  Tôi muốn đi ăn cơm Việt Nam tháng sau. 
  Tôi đi có được không?

  Trời tuyết

  Tối qua tôi đi Hàn Quốc restaurant. => Tối qua tôi đã đi nhà hàng Hàn Quốc
  Tôi đẫ ăn rất ngon thịt đó với bạn.  => Tôi đã ăn món thịt rất ngon với bạn

  Tôi muốn đi ăn Việt Nam cơm tháng sau. => Tháng sau, tôi muốn đi ăn cơm Việt Nam
  Tôi đi ,có đuộc không? => Tôi đi có được không?

  Trời tuyết

  Tối qua tôi đi Hàn Quốc restaurant.  ===> Tối qua tôi đã đi nhà hàng Hàn Quốc
  Tôi đẫ ăn rất ngon thịt đó với bạn.  ====> Tôi đã ăn thịt rất ngon vơí bạn ở đó

  Tôi muốn đi ăn Việt Nam cơm tháng sau.  ===> Tôi muốn đi ăn cơm Việt Nam vào tháng sau
  Tôi đi ,có đuộc không? ===> Tôi đi, có được không?

   

  Tiếng Việt cuả bạn khá lắm ^^ Cố lên nhé :)

  Trời tuyết( not make sense. You mean it's snowing outside )

  Tối qua tôi đi đến nhà hàng Hàn Quốc restaurant
  Tôi đẫ đã ăn rất ngon thịt thịt rất ngon ở đó với bạn.

  ( in Vietnamese adjectives are put after the nouns that they modify)

  Tôi muốn đi ăn Việt Nam cơm vào tháng sau. 
  Tôi muốn vậy ,có được không?

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More