Site Feedback

این اولین وقت من فارسی را روی این سایت مینویسم

سالام اسمم 'کدی' است و من از امریکام. من فارسی یاد میگیرم چون من فکر میکنم که فارسی یکی از قشنگترین زبان دنیا است و میخواهم بیشتار در باره فرهنگ، تاریخ، و سیاست ایران بدانم. اینجا من بسیار دوستهای ایرانی ندارم چون در دولت من بسیار زندگی نمیکنند. روزی امیدوارم که من میتوانم به کشور ایران بروم و با شما آشنا بکنم. امریکنها و ایرانیانها باید با هم دوستها باشد چون ما خیلی همسان هستیم .
من اسکایپ دارم و اید-ی من است
portlandpolyglot
شما باید به من حرف بذنید و ما از یک دیگر بیشتر فارسی و انگلیسی خواهیم یاد گیریم.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  .این اولین وقت باري است كه من فارسی را روی  در این سایت مینویسم

  سالام سلام اسمم 'کدی' است و من از امریکام(آمريكايي هستم). من فارسی یاد میگیرم چون من فکر میکنم که زبان فارسی یکی از قشنگترین زبان  هاي دنیا است و میخواهم بیشتار بيشتر در باره ي فرهنگ، تاریخ و سیاست ایران بدانم. اینجا من بسیار دوستهای ایرانی دوستان ايراني زيادي ندارم چون در دولت شهر من ايراني زيادي بسیار زندگی  نمیکنند. روزی امیدوارم که من میتوانم بتوانم به کشور ایران بروم بيايم و با شما آشنا بکنم بشوم. امریکنها و ایرانیانها  آمريكايي ها و ايراني ها باید با هم دوستها باشد  باشند چون ما خیلی همسان به هم نزديك هستیم .
  من اسکایپ دارم و اید-ی من است
  portlandpolyglot
  شما باید به با من حرف بذنید بزنيد و ما از یک دیگر بیشتر فارسی وانگليسي ياد بگيريم. .

   

  ميدورارم تو راه يادگيري اين زبان شيرين موفق باشي 

  این اولین (باری است که به زبان)وقت من فارسی را روی(در) این سایت مینویسم

  سالام (سلام)اسمم 'کدی' است و من (امریکایی هستم)از امریکام. من(بدین دلیل) فارسی یاد میگیرم چون من فکر میکنم که(زبان) فارسی یکی از قشنگترین زبانهای دنیا است و میخواهم بیشتار(بیشتر) درباره فرهنگ، تاریخ، و سیاست ایران بدانم. اینجا من (در اینجا)بسیار دوستهای (دوستان)ایرانی(زیادی) ندارم چون در دولت من(ایالتی که من زندگی می کنم  ایرانی چندانی ساکن نیست ) بسیار زندگی نمیکنند. روزی امیدوارم (روزی)که من میتوانم به کشور ایران بروم(بیایم) و با شما آشنا (شوم)بکنم. امریکنها(امریکایی ها) و(ایرانی ها) ایرانیانها باید با هم دوست (باشند)ها باشد چون(همه) ما(یکی) خیلی همسان هستیم .
  من اسکایپ دارم و (ایدی من این)اید-ی من است
  portlandpolyglot
  شما باید به (امیدوارم با)من حرف (بزنید)بذنید و ما از(یکدیگر) یک دیگر بیشتر فارسی و انگلیسی خواهیم یاد بگیریم.

   

   

  **چطور شد که فکر کردی فارسی قشنگترین زبان دنیاست.موفق باشی.

  این اولین وقت بار است که من فارسی را در روی این سایت فارسی مینویسم

  سالام سلام اسمم 'کدی' است و من از امریکام/ و من اهل امریکا هستم. من فارسی یاد میگیرم چون من فکر میکنم که فارسی یکی از قشنگترین زبان های دنیا است و میخواهم بیشتر درباره فرهنگ، تاریخ، و سیاست ایران بدانم. اینجا من بسیار دوستهای ایرانی زیادی ندارم چون اینجا ، در امریکا، در دولت من ایرانی های زیادی بسیار زندگی نمیکنند. روزی امیدوارم که من بتوانم به کشور ایران بروم بیایم و با شما آشنا بکنم شوم. امریکایها و ایرانیان/ایرانی ها باید با هم دوست باشند چون همه ما یکی ما خیلی همسان هستیم .
  من اسکایپ دارم و اید-ی من این است
  portlandpolyglot
  شما باید با من حرف بزنید و ما از یکدیگر بیشتر فارسی و انگلیسی خواهیم یاد خواهیم گرفت گیریم.

   

  شما زبان فارسی را بسیار زیبا صحبت می کنید. آفرین بر شما

  این اولین بار هست که من  در این سایت، فارسی مینویسم

  سلام اسمم 'کدی' است و من از امریکام. من فارسی یاد میگیرم چون من فکر میکنم که فارسی یکی از قشنگترین زبان های دنیا است و میخواهم بیشتر در باره فرهنگ، تاریخ، و سیاست ایران بدانم. من اینجا دوستهای ایرانی بسیاری ندارم چون در کشور من بسیار اقامت نمیکنند. روزی امیدوارم که من بتوانم به کشور ایران بروم و با شما آشنا شوم. امریکاییها و ایرانیها باید با هم دوست باشد چون ما خیلی همسان هستیم .
  من اسکایپ دارم و اید-ی من است
  portlandpolyglot
  شما باید با من حرف بزنید و ما از یک دیگر بیشتر فارسی و انگلیسی یاد خواهیم  گیریم.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More