Site Feedback

چند در باره اقتصاد امریکا

در این دنیا هر جای اقتصاد است. نایجیر اقتصاد کشورزی است، سیاره لیون اقتصاد معیشتی است، و امریکا اقتصاد صنعتی سرمایه دار است. اقتصاد ما هر سال رشد میکرد تا ۲۰۰۸ بحران مالی شده. این بحران چطور شده؟
در کشور ما سیستم بانک داری خیلی بزرگ است اما بانک دارها ریسک خیلی بزرگ گرفتن شروع میکردند و وقتی بانکهای مختلف از یک دیگر قرض دادن و گرفتن را شروع کردند. حکومت فدرل نرخ بحرها را خیلی کچک قرار داد پس مردم نتوانستند وام مسکنها را برای خریدن خانه هایشان بگرند.
اما بانکها به مردم عتبار بد یا در آمد کچک گرفتند. مردم نتوانستند
نرخ بهره قرضها و کارت عتبار ها بزرگ خرج بکنند! همیر کشور ما بدهی بود.
اخرسر مردم نتوانستند وامهایشان به بانکها بپردختند و انها قصور در پرداختند. وقتی این شده بانکها دارایی های نقدی یا سرمایه نداشتند پس رد شدند. بعد بیشتر تجارتها هم رد شدند و ما در رکود داخل شدیم. حکومت ما ۹۰۰$ بیلیون تزریک پول به اقتصاد امریکان داد چون بهبود اقتصادی لازم داشتیم. امروز رکود تمام شده است اما امریکا بیشتر نظارت مالی و ایستادن مخاطره جویی لازم دارد یا در اینده امریکا و همیر دنیا در رکود اقتصادی داخل باشند!

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  نکاتی چند در باره اقتصاد امریکا

  در این دنیا در هر جای صحبت اقتصاد است. نیجریه دارای اقتصاد کشاورزی است، سیاره لیون دارای اقتصاد معیشتی است، و امریکا دارای اقتصاد صنعتی سرمایه داری است. اقتصاد ما در حال رشد بود تا آنکه در سال ۲۰۰۸ بحران مالی شد. این بحران چطور اتفاق افتاد؟
  در کشور ما سیستم بانک داری خیلی بزرگ است اما بانک دارها ریسک خیلی بزرگ شدن را پذیرفتند و آنوقت بانکهای مختلف به یک دیگر قرض دادن و از یکدیگر قرض گرفتن را شروع کردند. حکومت فدرال نرخ بهره‌ها را خیلی کم قرار داد پس مردم نتوانستند  برای خریدن خانه هایشان وام مسکن بگیرند.
  اما بانکها برای مردم اعتبار کم یا درآمد اندکی در نظر گرفتند. مردم نتوانستند
  نرخ بهره قرضها و کارت های اعتباری بزرگ را بپردازند! همین برای کشور ما بدهی بود.
  اخرسر مردم نتوانستند وامهایشان را به بانکها بپردازند و انها در پرداخت قصور کردند. وقتی اینچنین شد بانکها دارایی های نقدی یا سرمایه نداشتند پس ورشکست شدند. بعد بیشتر تجارتها هم ورشکست شدند و ما در رکود داخل شدیم. حکومت ما ۹۰۰$ بیلیون تزریق پول به اقتصاد امریکان داد چون بهبود اقتصادی لازم داشتیم. امروز رکود تمام شده است اما امریکا بیشتر نظارت مالی و ایستادن مخاطره جویانه لازم دارد وگرنه در آینده آمریکا و دنیا در رکود مالی داخل خواهند شد.

  نکاتی چند درباره اقتصاد امریکا

  در این دنیا در هر جایی اقتصاد به کار می رود(است). نایجیر) نیجریه دارای اقتصاد کشورزی است، سیاره لیون دارای اقتصاد معیشتی است، و امریکا دارای اقتصاد صنعتی و سرمایه داری است. اقتصاد ما هر سال رشد میکرد تا سال ۲۰۰۸ که در آن سال بحران مالی شروع شده. این بحران چطورایجاد شده؟
  در کشور ما سیستم بانکی (داری) خیلی بزرگ است اما بانک دارها ریسک خیلی بزرگ (گرفتنشدن را شروع(میکردند) کردند و وقتی بانکهای مختلف از یک دیگر قرض دادن و گرفتن را شروع کردند. حکومت فدرال نرخ بحره ها را خیلی کوچک قرار داد (پس) به همین دلیل مردم نتوانستند وام مسکن هایشان را برای خریدن خانه هایشان برگردانند.
  اما بانکها به مردم اعتبار بد یا در آمد کوچکی را در نظر گرفتند. مردم نتوانستند
  نرخ بهره قرضها و کارت اعتباری های بزرگ را خرج بکنند! همین علت بدهی کشور ما  بود.
  خرسر) نهایتا مردم نتوانستند وامهایشان را به بانکها بپردازند و انها بدهکارند (قصور در پرداختند). وقتی این کار شد(ه) بانکها دارایی های نقدی یا سرمایه نداشتند پس (رد شدند) سقوط کردند. بعد بیشتر تجارتها هم سقوط کردند (رد شدند) و ما در رکود داخلی قرار گرفتیم (شدیم). حکومت ما ۹۰۰$ بیلیون تزریق پول به اقتصاد امریکایی داد چون بهبود اقتصادی لازم داشتیم. امروز رکود تمام شده است اما امریکا بیشتر نظارت مالی و ایستادن مخاطره جویی لازم دارد یا در غیر اینصورت در اینده امریکا و همین دنیا در رکود اقتصادی (داخل باشند)!

  چند(نکاتی چند) در باره اقتصاد امریکا

  در این دنیا هر (کشوری سیستم)جای اقتصادی(مخصوص به خودش دارد) است. نایجیر(مثلا نیجریه دارای) اقتصاد کشاورزی است، سیاره لیون اقتصاد معیشتی(سیرالیون معیشتی) است، و امریکا اقتصاد (امریکا)صنعتی سرمایه داری صنعتی است. اقتصاد ما هر سال رشد میکرد تا(اینکه در سال) ۲۰۰۸ بحران(دچار بحران) مالی شده. این بحران چطور(شروع) شده؟
  در کشور ما سیستم بانک داری خیلی بزرگ است (و مدیران بانکها با قرض گرفتن از هم )اما بانک دارها ریسک خیلی بزرگی (را پذیرفتند) گرفتن شروع میکردند و وقتی بانکهای مختلف از یک دیگر قرض دادن و(قرض) گرفتن را شروع کردند. حکومت فدرل نرخ (بهره را خیلی پایین اورد)بحرها را خیلی کچک قرار داد پس (در نتیجه)مردم نتوانستند وام مسکنها را برای خریدن خانه هایشان (وام مسکن بگیرند و)بگرند.
  اما بانکها(هم به افراد با ) به مردم عتبار بد یا در آمد(کم سخت) کچک گرفتند.(در نتیجه) مردم نتوانستند
  نرخ (با نرخ)بهره(موجود) قرضهای خود را تصفیه و کارتهای اعتباری خود را ها بزرگ خرج ب کنند!(بهمین دلیل) همیر کشور ما (بدهکار شد)بدهی بود.
  اخرسر مردم نتوانستند وامهایشان به بانکها(بپردازند) بپردختند و انها قصور در پرداختند. وقتی این(اتفاق افتاد) شده بانکها (دیگر)دارایی های نقدی یا سرمایه نداشتند پس(ورشکست) رد شدند. بعد بیشتر(بدنبال ان بازار) تجارت (هم دچار رکود شد)ها هم رد شدند و ما (وارد رکود اقتصادی )در رکود داخل شدیم. حکومت ما(دولت با هدف بهبود اقتصادی) ۹۰۰$ بیلیون تزریک پول به اقتصاد امریکا(تزریق کرد)ن داد چون بهبود اقتصادی لازم داشتیم. امروز رکود(اقتصادی) تمام شده است اما امریکا بیشتر(از پیش به) نظارت مالی و ایستادن (در برابر اقدامات)مخاطره جویانه (نیاز)ی لازم دارد (در غیر اینصورت)یا در اینده امریکا و(تمام) همیر دنیا (دچار)در رکود اقتصادی (خواهند شد)داخل باشند!

   

   

  **سعی کن متون فارسی بیشتر بخوانی.موفق باشی.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More