Site Feedback

Tiếng Việt - tiếng Anh

Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của tôi và từ nhỉ tới giò vẫn là thứ ngôn ngữ duy nhất tôi thành thạo.
Còn tiếng Anh là ngôn ngữ tôi đang theo học. Nó cần thiết cho công việc của tôi.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Tiếng Việt - tiếng Anh

  Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của tôi và từ nhỏ tới giờ vẫn là thứ ngôn ngữ duy nhất tôi thành thạo.
  Còn tiếng Anh là ngôn ngữ tôi đang theo học. Nó cần thiết cho công việc của tôi.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More