Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

ຂຽນກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນ

ສະບາຍດີ ຂ່ອຍເກີຢູ່ພາກອີສານຂອງໄທ ຮຽນໜັງສືຢູ່ພາກອີສານຈົນໃຫຢ່ ຕອນນີ້ຂ່ອຍເຮດງານຢູ່ກຸງເທບ ຂ່ອຍສນໃຈຮຽນພາສາລາວ ເພາະວ່າປະເທດລາວກັບປະເທດໄທເປນຄືກັບອ້າຍນ້ອງກັນ ກາພາອີສານກັບກາພາລາວຂອງບາງແຂວງກະເວ້າຄືກັນ ຂ່ອຍຈຳສະລະພາສາລາວບໍ່ຢັງໄດ້ ແຕ່ຂ່ອຍຟັງຮູ້ເຮື່ອງ ຂ່ອຍຢາກມີໝູ່ເປັນຊາວລາວ ຢາກໄປທ່ຽວລາວ ຂ່ອຍຮຽນພາສາຈາກອິນເຕີເນດ ຫັດຂຽນກັບອ່ານຍາມວ່າງ ບາງມື້ກະຟັງຂ່າວຈາກອິນເຕີເນດ

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  ຂຽນກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນ

  ສະບາຍດີ ຂ້ອຍເກີຢູ່ພາກອີສານຂອງໄທ ຮຽນໜັງສືຢູ່ພາກອີສານຈົນໃຫຢ່ ຕອນນີ້ຂ້ອຍເຮັງານວຽກຢູ່ກຸງເທບ ຂ້ອຍສົນໃຈຮຽນພາສາລາວ ເພາະວ່າປະເທດລາວກັບປະເທດໄທເປັນຄືກັບອ້າຍນ້ອງກັນ ກາພາພາສາອີສານກັບກາພາພາສາລາວຂອງບາງແຂວງກະເວົ້າຄືກັນ ຂ້ອຍຈຳຍັງຈື່ສະຫຼະພາສາລາວບໍ່ຢັງໄດ້ ແຕ່ຂ້ອຍຟັງຮູ້ເລື່ອງ ຂ້ອຍຢາກມີໝູ່ເປັນຊາວລາວ ຢາກໄປທ່ຽວລາວ ຂ້ອຍຮຽນພາສາຈາກອິນເຕີເນັດ ຫັດຂຽນກັບອ່ານຍາມວ່າງ ບາງມື້ກະຟັງຂ່າວຈາກອິນເຕີເນັ

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Lao

  Show More