Site Feedback

ຂຽນກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນ

ສະບາຍດີ ຂ່ອຍເກີຢູ່ພາກອີສານຂອງໄທ ຮຽນໜັງສືຢູ່ພາກອີສານຈົນໃຫຢ່ ຕອນນີ້ຂ່ອຍເຮດງານຢູ່ກຸງເທບ ຂ່ອຍສນໃຈຮຽນພາສາລາວ ເພາະວ່າປະເທດລາວກັບປະເທດໄທເປນຄືກັບອ້າຍນ້ອງກັນ ກາພາອີສານກັບກາພາລາວຂອງບາງແຂວງກະເວ້າຄືກັນ ຂ່ອຍຈຳສະລະພາສາລາວບໍ່ຢັງໄດ້ ແຕ່ຂ່ອຍຟັງຮູ້ເຮື່ອງ ຂ່ອຍຢາກມີໝູ່ເປັນຊາວລາວ ຢາກໄປທ່ຽວລາວ ຂ່ອຍຮຽນພາສາຈາກອິນເຕີເນດ ຫັດຂຽນກັບອ່ານຍາມວ່າງ ບາງມື້ກະຟັງຂ່າວຈາກອິນເຕີເນດ

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  ຂຽນກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນ

  ສະບາຍດີ ຂ້ອຍເກີຢູ່ພາກອີສານຂອງໄທ ຮຽນໜັງສືຢູ່ພາກອີສານຈົນໃຫຢ່ ຕອນນີ້ຂ້ອຍເຮັງານວຽກຢູ່ກຸງເທບ ຂ້ອຍສົນໃຈຮຽນພາສາລາວ ເພາະວ່າປະເທດລາວກັບປະເທດໄທເປັນຄືກັບອ້າຍນ້ອງກັນ ກາພາພາສາອີສານກັບກາພາພາສາລາວຂອງບາງແຂວງກະເວົ້າຄືກັນ ຂ້ອຍຈຳຍັງຈື່ສະຫຼະພາສາລາວບໍ່ຢັງໄດ້ ແຕ່ຂ້ອຍຟັງຮູ້ເລື່ອງ ຂ້ອຍຢາກມີໝູ່ເປັນຊາວລາວ ຢາກໄປທ່ຽວລາວ ຂ້ອຍຮຽນພາສາຈາກອິນເຕີເນັດ ຫັດຂຽນກັບອ່ານຍາມວ່າງ ບາງມື້ກະຟັງຂ່າວຈາກອິນເຕີເນັ

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Lao

  Show More