Site Feedback

"Bye bye" tiếng Việt gọi là gì?

Yey!! Trưa nay tôi đã nói tiềng Việt với ngưởi Việt Nam!!!
"Xin chào càc bạn" ,tôi la..." blah blah blah...
Các em ấy đã hiểu phát âm của tôi. 
But  tôi có thể đã nói đựoc neither "bye" nor "see you". 
Bỏi vi ở trong textbook tôi không có lái đó. ;(
Ok gang, help me !!

Share:

 

4 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  "Bye bye" tiếng Việt gọi là gì?

  In Vietnam, when we want to say "goodbye", we say: "Bái bai", haha, it sounds like "bye bye" so you just need to say "bye bye", they will understand you!

   

  Yey!! Trưa nay tôi đã nói tiềng (tiếng) Việt với ngưởi (người) Việt Nam!!!
  "Xin chào càc bạn,tôi la (là) ..." blah blah blah...
  Các em ấy đã hiểu phát âm của tôi. 

  You should say: "Các em ấy đã hiểu tôi nói gì."

  WE USE "em" when talking about someone who are younger than us.
  But (Nhưng) tôi thể đã nói đựoc (được) neither "bye" nor "see you". 

  You can say: Nhưng tôi không nói được "bye" hay là "see you".
  Bỏi vi (Bởi vì) ở trong textbook (sách giáo khoa/giáo trình) của tôi không có lái (cái) đó. ;(


  Ok gang, help me !!

  You can say: Thế đấy các bạn. Hãy cố gắng giúp tôi!

  I can fix your mistakes. Your main mistakes are using marks.

  "Bye bye" tiếng Việt gọi là gì?

  Yey!! Trưa nay tôi đã nói tiếng Việt với ngưởi Việt Nam!!!
  "Xin chào các bạn" ,tôi là..." blah blah blah...
  Các em ấy đã hiểu phát âm của tôi. 
  But  tôi có thể đã nói được  neither "bye" nor "see you". 
  Bởi vì ở trong textbook tôi không có cái đó. ;(
  Ok gang, help me !!

  "Bye bye" tiếng Việt gọi là gì?/ Nói "bye bye" bằng tiếng Việt như thế nào [your sentence can understood but not natural at all ^^]

  Yey!! Trưa nay tôi đã nói tiềng tiếng Việt với ngưởi Việt Nam!!!
  "Xin chào càc các bạn" ,tôi la ..." blah blah blah...


  Các em ấy/ Các bạn ấy đã hiểu phát âm của tôi. [use "em" in informal situation when the listeners are younger than you]


  But Nhưng/ Tuy nhiên (however) tôi không thể (đã) nói đựoc được "bye" hoặc "see you". [More elegant: Nhưng tôi thậm chí không nói được "bye bye (tạm biệt)" hay là "see you (hẹn gặp lại)] 


  Bỏi vi ở trong textbook sách giáo khoa/ giáo trình của tôi không có lái từ đó. ;(
  Ok gang, help me !! Cố gắng, Hãy giúp tôi!

  "Bye bye" ở trong tiếng Việt thường được nói ra sao gọi là gì?

  Yey!! Trưa nay tôi đã nói tiếng tiềng Việt với ngưởi Việt Nam!!!
  "Xin chào các càc bạn" ,tôi la..." blah blah blah...
  Các em ấy đã hiểu phát âm của tôi. 
  But (Nhưng) I don't undersand about you said, But i think you want to say "Tôi đã không thể nói được chào tạm biệt hoặc là hẹn gặp lại )tôi có thể đã nói đựoc neither "bye" nor "see you". 
  Bỏi vi ở trong từ điểm(sách giáo khoa)textbook của tôi không có từ lái đó. ;(
  Ok gang, help me !! Okay hết rồi, xin hãy giúp tối !!! ( I think you want to say)


  I'm learning English, so I can write English wrong !!! I hope you understand.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More