Site Feedback

Thương,luôn,Ít khi

 

Tôi luôn làm vệ sinh nha cửa. Tôi thương chơi hai con trai va con gai của tôi.
Tôi ít khi đi nghỉ.

Tôi luôn rửa bát đĩa. Tôi thương ăn phở va bún. Tôi ít khi đi nghí.

Tôi luôn dọc sach. Tôi thương xem tv. Tôi ít khi đi ngủ.

́Tôi luôn an thức an. Tôi thương uong bia. Tôi ít khi ăn tôm, nhung tôi thích.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Thương Thường, luôn, Ít ít khi

  Tôi luôn làm vệ sinh nha nhà cửa. Tôi thương thường chơi với hai con trai va con gai gái của tôi.
  Tôi ít khi đi nghỉ nghỉ ngơi.

  Tôi luôn rửa bát đĩa. Tôi thương thường ăn phở va bún. Tôi ít khi đi nghí nghỉ ngơi.

  Tôi luôn dọc sach đọc sách. Tôi thương thường xem tv ti vi. Tôi ít khi đi ngủ.

  ́Tôi luôn an ăn thức an ăn. Tôi thương thường uong uống bia. Tôi ít khi ăn tôm, nhung nhưng tôi thích chúng.

   

  You are very good :)

  Thương (thường),luôn,Ít khi

  Tôi luôn làm vệ sinh nha (nhà) cửa. Tôi thương chơi (chơi với) hai con trai va (và) con gai (gái) của tôi.
  Tôi ít khi đi nghỉ.

  Tôi luôn rửa bát đĩa. Tôi thương (thường) ăn phở va (và) bún. Tôi ít khi đi nghí (nghỉ).

  Tôi luôn dọc sach (đọc sách). Tôi thương (thường) xem tv. Tôi ít khi đi ngủ.

  ́Tôi luôn an (ăn) thức an (ăn). Tôi thương uong (thường uống) bia. Tôi ít khi ăn tôm, nhung (nhưng) tôi thích.

  Thương (thường),luôn,Ít khi

  Tôi luôn làm vệ sinh nha (nhà) cửa. Tôi thương (thường) chơi (với) (hai) con trai va con gai (gái) của tôi.
  Tôi ít khi đi nghỉ.

  Tôi luôn rửa bát đĩa. Tôi thương (thường) ăn phở va () bún. Tôi ít khi đi nghí (nghỉ).

  Tôi luôn dọc (đọc) sach (sách). Tôi thương (thường) xem tv. Tôi ít khi đi ngủ.

  ́Tôi luôn an (ăn) thức an (ăn). Tôi thương (thường) uong (uống) bia. Tôi ít khi ăn tôm, nhung (nhưng) tôi thích.

   

  Thường ,luôn, ít khi

  Tôi luôn làm vệ sinh nhà cửa. Tôi thường chơi với hai con trai va con gái của tôi.
  Tôi ít khi nghỉ ngơi.

  Tôi luôn rửa bát đĩa. Tôi thường ăn phở bún. Tôi ít khi nghí ngơi.

  Tôi luôn đọc sách. Tôi thường xem tv. Tôi ít khi đi ngủ.

  ́Tôi luôn ăn thức ăn. Tôi thường uống bia. Tôi ít khi ăn tôm, nhưng tôi thích.

   

  Note: "luôn" should be replaced by "luôn luôn", "hay", "thường xuyên" for more natural sentences. :)

  Thương,luôn,Ít khi   Thường, luôn, ít khi

  Tôi luôn làm vệ sinh nha cửa. Tôi thương thường chơi với hai con trai va và con gai gái của tôi.
  Tôi ít khi đi nghỉ.

  Tôi luôn rửa bát đĩa. Tôi thương thường ăn phở va bún. Tôi ít khi đi nghí nghỉ.

  Tôi luôn dọc sach đọc sách. Tôi thương thường xem tv. Tôi ít khi đi ngủ.

  ́Tôi luôn an ăn thức an ăn. Tôi thương thường uong uống bia. Tôi ít khi ăn tôm, nhung nhưng tôi thích.

  CHÚ Ý: bạn nên thay nhưng từ "luôn" trên đây bằng "thường xuyên" thì hợp lý hơn

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More