Site Feedback

Help for an Uyghur translation 1

Can you please translate the sentences below to Uyghur?? Thanks a lot!

你好
再见
男人
女人
男孩子
女孩子
果汁


报纸

一个男人
一个女人
这个男人在喝水。
这个女人在吃饭。
这个女孩子在喝果汁。
这个男孩子在吃饭。
这个男人在跑步。
这个女孩子在看书。
这个男人在看报纸。
这个男人在喝茶。
这些男人在吃饭。
这些女人在看书。
他在跑步。
她在喝茶。
他们在看报纸。
她们在吃饭。
他在做饭。
这些男孩子在游泳。
他在游泳。
他在写字。
一个三明治
一个鸡蛋
一个苹果
面包
咖啡
牛奶
一个男孩子和一个男人
一个女孩子和一个女人
一个三明治和牛奶
面包和水

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Help for an Uyghur translation 1

  Can you please translate the sentences below to Uyghur?? Thanks a lot!

  ئە=e    é=ئې  ö=ئۆ  ü=ئۈ  i=ئى


   
  你好   yaxshimusiz    x=خ     sh=ش
  再见   xeyr xosh     
  男人   er , er kishi    
  女人   ayal, ayal kishi,xotun
  男孩子 oghul             gh=غ
  女孩子  qiz                 q= ق
  果汁 méve sherbiti/méve süyi
  茶    chay    ch=چ
  水    su
  报纸  gézit
  书     kitap
  一个男人   bir er
  一个女人   bir ayal
  这个男人在喝水。   bu er su ichiwatidu.
  这个女人在吃饭。   Bu ayal tamaq yewatidu.
  这个女孩子在喝果汁。  Bu qiz méve süyi ichiwatidu. 
  这个男孩子在吃饭。   Bu ogul tamaq yewatidu
  这个男人在跑步。      Bu er yügirewatidu.
  这个女孩子在看书。   Bu qiz kitap oquwatidu/köriwatidu.
  这个男人在看报纸。   Bu er/ adem  gézit oquwatidu/köriwatidu.
  这个男人在喝茶。     Bu er/adem chay ichiwatidu.
  这些男人在吃饭。     Bu erler tamaq yewatidu.
  这些女人在看书。    Bu ayallar kitap  oquwatidu/köriwatidu.
  他在跑步。              U yügirewatidu.
  她在喝茶。             U chay ichiwatidu
  他们在看报纸。        Ular gézit oquwatidu/köriwatidu..
  她们在吃饭。           Ular  tamaq yewatidu.
  他在做饭。              U tamaq étiwatidu.
  这些男孩子在游泳。  Bu balilar su üziwatidu.
  他在游泳。             U su üziwatidu.
  他在写字。            U xet yéziwatidu.
  一个三明治           bir sandvich
  一个鸡蛋               bir (tal) tuxum
  一个苹果              bir (tal) alma
  面包                   bolka
  咖啡                  qehwe
  牛奶                    kala süti
  一个男孩子和一个男人   bir oghul bala bilen/we bir er
  一个女孩子和一个女人   bir qiz bala bilen/we bir ayal
  一个三明治和牛奶      bir sandich bilen/we süt
  面包和水                bolka bilen/we su

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Uyghur

  Show More