Site Feedback

Help for an Uyghut translation

Can you please translate these Chinese sentences in Uyghur language? Thanks a lot!

这个男孩子和这个男人在喝水。
这个男人和这个女人在吃米饭。
这个女孩子和这个女人在吃面包。
他在吃一个苹果。
他在吃米饭。
他们在吃鸡蛋。
他们在吃三明治。
一只狗
一只猫
一匹马
一辆车
一条鱼
一辆自行车
这只狗在吃东西。
这匹马在跑。
这条鱼在游。
这只狗在游水。
这个男孩子在走路。
他在睡觉。
他们在睡觉。
这只猫在睡觉。
这个男人在开车。
这个男孩子没在开车。
她们没在做饭。
他们没在吃饭。
他没在走路。
他没在睡觉。
他有一本书。
他有一辆车。
他有三明治。
一支笔
他们有笔。
这个男孩子有一支笔。
这个男孩子没有笔。
这个男孩子有自行车。
大人
孩子
这些孩子在游泳。
这些大人在跑步。
这是什么?
这是一个苹果。
这是一辆自行车。
他在睡觉吗?
对,他在睡觉。
没有,他没在睡觉。
他在看报纸吗?
没有。
他在看书吗?
对。

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Help for an Uyghut translation

  Can you please translate these Chinese sentences in Uyghur language? Thanks a lot!

  这个男孩子和这个男人在喝水。               بۇ ئوغۇل بىلەن بۇ ئەر سۇ ئىچىۋااتىدۇ
  这个男人和这个女人在吃米饭。          بۇ ئەر بىلەن بۇ ئايال گاڭپەن يەۋاتىدۇ 
  这个女孩子和这个女人在吃面包。     بۇ قىز بىلەن بۇئايال بولكا يەۋاتىدۇ
  他在吃一个苹果。                        ئۇ ئالما يەۋاتىدۇ
  他在吃米饭。                           ئۇ گاڭپەن يەۋاتىدۇ
  他们在吃鸡蛋。                       ئۇلار تۇخۇم يەۋاتىدۇ
  他们在吃三明治。               ئۇلار ساندۋىچ يەۋاتىدۇ
  一只狗                               بىر ئىت
  一只猫                                بىر مۈشۈك
  一匹马                  بىر ئات
  一辆车                 بىر ماشىنا
  一条鱼                     بىر بېلىق
  一辆自行车               بىرۋېلسىپىت
  这只狗在吃东西。      بۇ ئىت بىر نەرسە يەۋاتىدۇ
  这匹马在跑。            بۇ ئات يۈگىرەۋاتىدۇ
  这条鱼在游。             بۇ بېلىق ئۈزىۋاتىدۇ
  这只狗在游水。         بۇ ئىت سۇ ئۈزىۋاتىدۇ
  这个男孩子在走路。    بۇ ئوغۇل  مېڭىۋاتىدۇ 
  他在睡觉。                ئۇ ئۇخلاۋاتىدۇ
  他们在睡觉。                   ئۇلار ئۇخلاۋاتىدۇ
  这只猫在睡觉。                بۇ مۈشۈك ئۇخلاۋاتىدۇ
  这个男人在开车。             بۇ ئەر ماشىنا ھەيدەۋاتىدۇ
  这个男孩子没在开车。     بۇ ئەر ماشىنا ھەيدىمەۋاتىدۇ
  她们没在做饭。              ئۇلار تاماق ئەتمەيۋاتىدۇ
  他们没在吃饭。               ئۇلار تاماق يىمەيۋاتىدۇ
  他没在走路。                 ئۇ ماڭمايۋاتىدۇ
  他没在睡觉。                   ئۇ ئۇخلىمايۋاتىدۇ
  他有一本书。                 ئۇنىڭ بىر كىتابى بار /ئۇنىڭدا بىر كىتاپ بار
  他有一辆车。                  ئۇنىڭ (بىر) ماشىنىسى بار
  他有三明治。                   ئۇنىڭدا ساندۋىچ بار /ئۇنىڭ ساندىۋىچى بار
  一支笔                           بىر قەلەم
  他们有笔。                     ئۇلاردا قەلەم بار
  这个男孩子有一支笔。        بۇ ئوغۇلدا بىر قەلەم بار
  这个男孩子没有笔。          بۇ ئوغۇلدا قەلەم يوق
  这个男孩子有自行车。       بۇ ئوغۇلنىڭ ۋېلسىپىتى بار
  大人                               چوڭ ئادەم /چوڭلار
  孩子                            بالا
  这些孩子在游泳。            بۇ بالىلار سۇ ئۈزىۋاتىدۇ
  这些大人在跑步。          چوڭلار  يۈگىرەۋاتىدۇ
  这是什么?                  بۇ نېمە؟
  这是一个苹果。              بۇ بىر ئالما
  这是一辆自行车。        بۇ بىر  ۋېلسىپىت
  他在睡觉吗?             ئۇ ئۇخلاۋاتامدۇ؟
  对,他在睡觉。           ھەئە، ئۇ ئۇخلاۋاتىدۇ
  没有,他没在睡觉。     ياق، ئۇ ئۇخلىمايۋاتىدۇ
  他在看报纸吗?            ئۇ گېزىت ئوقۇۋاتامدۇ؟ /كۆرىۋاتامدۇ؟
  没有。                       ياق
  他在看书吗?            ئۇ كىتاپ  ئوقۇۋاتامدۇ؟ /كۆرىۋاتامدۇ؟
  对。                       ھەئە

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Uyghur

  Show More