Site Feedback

Xin chào, mọi người!

 

Của tôi tên là Timur, tôi là học sinh. Tôi thử học tập tiếng Việt chính của tôi. Tiếng Việt rất khó khăng. Nhưng nó rất thú vị!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Xin chào, mọi người!

  Của tôi tên Tên của tôi là Timur, tôi là học sinh. Tôi thử học tập tiếng Việt chính của tôi  (do u meant u are trying to learn vnese by your self ? ) Tôi đang cố gắng tự học Tiếng Việt. Tiếng Việt rất khó khăng khăn. Nhưng nó rất thú vị!

  p/s: sau xin chào thì bạn viết luôn tên người bạn định chào không dùng dấu phẩy nhé - after the word: "xin chao" we do not use "," letters. u should write: xin chào +mọi người/ lan/ lài/ timur/

  ...

  Xin chào (,) [We do not use comma here] mọi người!

  Của tôi tên Tên (của) tôi là Timur.(,) Tôi là (một) học sinh. Tôi (đang) thử ["thử" should be replaced by "cố gắng" if you mean "try"] tự (mình) học tập tiếng Việt chính của tôi [you meant "by myself", didn't you? In Vietnamese, we add "tự (mình)" to say that, and "tự (mình)" always stand before the "thing" you do it on your own]. Tiếng Việt rất khó khăng ["khó khăn" should be replaced by "khó học"] nhưng (trái lại,) nó rất thú vị! [In Vietnamese, we don't OFTEN use "nhưng" at the beginning of the sentences, we use "however" instead, and this word in Vietnamese is "tuy nhiên"]

   

  After all, you have this:

  Xin chào mọi người!

  Tên tôi là Timur. Tôi là học sinh.

  Tôi đang cố gắng tự học tiếng Việt.

  Tiếng Việt rất khó học nhưng nó rất thú vị! OR Học tiếng Việt rất khó nhưng nó rất thú vị! OR Tiếng Việt rất khó học. Tuy nhiên nó rất thú vị!

   

  Have fun!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More