Site Feedback

Thư viện

Thư viện ở Việt Nam mở cửa mỗi ngày khoảng bao lâu ? Ở Đài Loan, thư viện mở cửa sớm, đóng cửa muộn, thầm chí ở những đài học có "place" của thư viện mở cửa 24 giờ mỗi ngày cho học sinh tự do học. Ở Pa-ri thư viện mỗi ngày mở cửa trễ và đóng cửa sớm, thư viện đài học thường không mở cửa vào cuối tuần. Thỉnh thoảng thầm chí có "strike (grève)".

Tôi muốn biết thư viện Việt Nam thế nào.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Thư viện

  Thư viện ở Việt Nam mở cửa mỗi ngày khoảng bao lâu? Ở Đài Loan, thư viện mở cửa sớm (và) đóng cửa muộn, thầm thậm chí ở những trường đài đại học có "place" nơi của thư viện mở cửa 24 giờ mỗi ngày cho học sinh tự do (đến) học. Ở Pa-ri, thư viện mỗi ngày mở cửa trễ và đóng cửa sớm, thư viện của trường/ở đài đại học thường không mở cửa vào cuối tuần. Thỉnh thoảng thầm thậm chí có (cả/khi) đình công. "strike (grève)".

  Tôi muốn biết thư viện Việt Nam thế nào.

  Thư viện

  Thư viện ở Việt Nam mở cửa mỗi ngày khoảng bao lâu ? Ở Đài Loan, thư viện mở cửa sớm, đóng cửa muộn, thầm thậm chí ở những đài đại họcchỗ "place" của thư viện mở cửa 24 giờ mỗi ngày cho học sinh tự do học. Ở Pa-ri thư viện mỗi ngày mở cửa trễ và đóng cửa sớm, thư viện đài đại học thường không mở cửa vào cuối tuần. Thỉnh thoảng thậm chí có cả đình công thầm chí có "strike (grève)".

  Tôi muốn biết thư viện Việt Nam thế nào.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More