Site Feedback

Gia đinh

xin chào,

Gia đinh của tôi là 5 ngúó'i.
Mẹ của tôi là giáo viên cho mọi 8 ngúó'i tuổi.

Gia đinh của tôi vẫn ỏ' Paris nhù'ng không gấn đây của tôi.
Tôi sông ỏ' Lyon (2 giò bắng xe lủ́a).

Tôi vẫn trong nhà cho sinh viên. Nhà tôi có 1 phòng và phòng là nhỏ.

Tôi làm việc ỏ' Saint Quentin Fallavier cách Lyon xa.
Nhà tôi là cách làm việc ngã tu' ba mu'ò'i cây số. Xa quá !!

Tôi làm bắng xe metro (same same lủ́a) bùyte và bùyte: 1 gió'

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Gia đinh

  xin chào,

  Gia đình của tôi có 5 người 
  Mẹ của tôi là giáo viên dạy tiểu học (in vietnamese, the children who learn in primary school from age 6 - 10)

  Gia đinh của tôi cũng ở Paris nhưng không ở gần tôi.
  Tôi sông ở Lyon (cách hai giờ đi bằng xe lửa).

  Tôi vẫn trong nhà dành cho sinh viên. Nhà tôi có 1 phòng to và 1 phòng nhỏ.

  Tôi làm việc ỏ' Saint Quentin Fallavier cách Lyon rất xa.
  Nhà tôi cách nơi làm việc tới ba mươi cây số. Xa quá !!

  Tôi đi làm bằng metro (same same lủ́a) bùyte và bùyte: 1 giờ

  Gia đinh

  xin chào,

  Gia đinh của tôi có 5 người.
  Mẹ của tôi là giáo viên dạy lớp 8.

  Gia đinh của tôi vẫn ở Paris còn tôi sống ở gần đó
  Tôi sông ở Lyon (cách 2 giò đồng hồ đi bắng xe lửa).

  Tôi sống ở nhà dành cho sinh viên. Tôi sống trong 1 căn nhà nhỏ.

  Tôi làm việc ở Saint Quentin Fallavier, cách Lyon khá xa.
  Nhà tôi cách nơi làm việc  ba mươi cây số. Xa quá !!

  Tôi đi làm bắng xe metro (giống như xe lửa)  đi 1 giờ đồng hồ.

  Gia đinh

  Xin chào,

  Gia đinh của tôi 5 người.
  Mẹ của tôi là giáo viên  dạy học sinh lớp 8

  Gia đinh của tôi cũng ở Paris nhưng không gần chỗ ở của tôi
  Tôi sông Lyon ( cách 2 giờ đi bằng xe lửa).

  Tôi vẫn  ở  nhà  dành cho sinh viên. Nhà tôi có 1 phòng to  và  1 phòng  nhỏ.

  Tôi làm việc ỏ' Saint Quentin Fallavier, cách Lyon rất xa.
  Nhà tôi  cách nơi  làm việc  ba mươi cây số. Xa quá !!

  Tôi đi làm bắng xe metro (same same lủ́a) bùyte và bùyte: 1 gió'

  Gia đinh

  xin chào,

  Gia đinh của tôi   5 ngúó'i người 
  Mẹ của tôi là giáo viên cho mọi một 8 ngúó'i tuổi. người 8 tuổi. [In English, it is adj+Noun. but in Vietnamse, it's always NOUN+ADJ]

  Gia đinh của tôi vẫn ỏ' ở Paris nhù'ng nhưng không gấn gần đây của tôi. nơi tôi sống.
  Tôi ng ỏ' sống ở Lyon (2 giò giờ đi bắng xe lủ́a lửa).

  Tôi vẫn ở trong nhà cho sinh viên/ kí túc xá. Nhà tôi có 1 phòng và phòng là nhỏ và phòng của tôi thì nhỏ.

  Tôi làm việc ỏ' Saint Quentin Fallavier cách xa Lyon xa.
  Nhà tôi là cách nơi làm việc ngã tu'  ba mu'ò'i mươi cây số. Xa quá !!

  Tôi làm bắng xe metro (same same lủ́a) tàu điện ngầm [bùyte và bùyte: 1 gió' (?) I can't understand it at all]

  Gia đinh

  xin chào,

  Gia đình tôi có năm người.
  Mẹ của tôi là giáo viên học sinh lớp tám .

  Gia đinh của tôi đang sống ở Pari nhưng tôi thì sống ở nơi khác.
  Tôi sông ỏ' Lyon (cách 2 giờ xe lửa).

  Tôi sống ở nhà dành cho sinh viên, có 2 phòng nhỏ.

  Tôi làm việc ỏ' Saint Quentin Fallavier nằm xa Lyon .
  Nhà tôi là cách làm việc ngã tu' ba mu'ò'i cây số. Xa quá !!

  Tôi làm bắng xe metro (same same lủ́a) bùyte và bùyte: 1 gió'

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More