Site Feedback

(Yinhmeh, 108)

 

1,(Yinhsingdoeng)


(1), (Yihmehdan)  a、e、i、o、u、w

(2), (Yinhmehsueng)
-i : ai、ae--ay、ei--ey、oi、ui、wi
-u : au、aeu、eu、iu、ou
-w: aw

(3), (Yinhmeh Byaiyinhndaeng)
-m  am  aem  em  iem  im  om  oem  uem  um                                      
-n  an   aen   en  ien   in   on  oen   uen   un   wen   wn                             
-ng ang、aeng、eng、ieng、ing、        ong、oeng、ueng、ung、wng

(4), (Yinhsingsaek/ Cuj Singsang)
b p d t g k

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Zhuang

  Show More