Site Feedback

Dragon Boat festival

1) Today is Dragon Boat festival - jin1tian1 shi4 Dragon Boat Festival. 2) So I have two holidays. - suo1yi1 wo3 you3 liang3ge dou1 fang4jia1. 3) We ate dumplings today. - jin1tian1 wo3men chi1le dumplings. 4) how about you ! - ni3 zen3 me yang4. 5) Are you busy these days ? -;zhe4 shi4 tian1 dou1 ni3 hen3 mang2 ma ?

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Dragon Boat festival=端午节

  1) Today is Dragon Boat festival - jin1tian1 shi4 Dragon Boat Festival.(今天是端午节。)


  2) So I have two holidays. - suo1yi1 wo3 you3 liang3ge→de dou1→tian2 fang4jia1→jia4 →you3 liang3tian1 de jia4qi1/fang3 liang3tian1(所以我有两天的假期/放两天。.

   

  3) We ate dumplings today. - jin1tian1 wo3men chi1le dumplings→zong4 zi.(今天,我们吃了粽子。)


  4) how about you ! - ni3 zen3 me yang4.你怎么样?/那么你呢?


  5) Are you busy these days ? -;zhe4 shi4 →ji3 tian1 dou1 ni3 →ni3 dou1 hen3 mang2 ma ?(这几天你都很忙吗?)

  Dragon Boat festival

  1) Today is Dragon Boat festival - jīntiān shì Dragon Boat Festival.(duān wǔ jié ) 今天是龙舟节(端午节)

  2) So I have two holidays. - suǒyǐ wǒ yǒu liǎng tiān dě jià qī.所以我有两天的假期

  3) We ate dumplings today. - jīntiān wǒ mén chī lě zòng zǐ. 今天我们吃了粽子

  4) how about you ! - nǐ zěn mō yàng. 你【觉得】怎么样?

  5) Are you busy these days ? -; nǐ zhè xiē tiān dōu máng mā ? 你这些天都忙吗

  Dragon Boat festival

  1) Today is Dragon Boat festival - jin1tian1 shi4 Dragon Boat Festival.(duan 1 wu 3 jie )

   

   2) So I have two holidays. - suo1yi13 wo3 you3 liang 3 tian 1 de 1 jia 4 qi 1 liang3ge dou1 fang4jia1.

   

   3) We ate dumplings today. - jin1tian1 wo3men chi1le zong 4 zi dumplings.

   

  4) how about you ! - ni3 zen3 me yang4.

   

  5) Are you busy these days ? -;zhe4 xie 1 shi4 tian1 dou1 ni3 hen3 mang2 ma ?

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Chinese (Mandarin)

  Show More