Site Feedback

བཀྲ་ཤིས་བདེལེགས།

ང་ལ་མིང་དཀོན་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམ་ཡིན། ང་ཨ་མེ་རི་ཀ་ནས་ཡིན། ང་གྱི་་དགེ་རྒན་ལ་མ་་རྒྱལ་མཚན་ང་ལ་པོད་སྐད་བསླ་གི་དུ། ཀྱེད་རང་དབྱིན་ཇིལི་སྐད་ཤིས་ཀྱི་ཡོད་པས་ཁྱེད་རང་ང་ལ་རོགས་ཀྱི་རེད།

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  བཀྲ་ཤིས་བདེལེགས།

  ང་ལ་མིང་དཀོན་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམ་ཡིན། ང་ཨ་མེ་རི་ཀ་ནས་ཡིན། ངའིགྱི་་དགེ་རྒན་བླ་མ་རྒྱལ་མཚན་ང་ལ་པོབོད་སྐད་བསླསློབ་གི་དུཀྱེཁྱེད་རང་དབྱིན་ཇིལིའི་སྐད་ཤིས་ཀྱི་ཡོད་པས་ཁྱེད་རང་ང་ལ་རོགས་ཀྱི་རེད།བྱད་གནོངས།

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Tibetan

  Show More