Site Feedback

ໄຂ້ເລືອດອອກ

ຕອນນີ້ໄຂ້ເລືອດອອກໄດ້ລະບາດໃນປະເທດໄທ ໂດຍລະບາດຫຼາຍໃນພາກອີສານຂອງໄທ ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃຫ້ປະຊາຊນປ້ອງກັນຕົນເອງ ຈາກໂຮກໄຂ້ເລືອດອອກ

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  ໄຂ້ເລືອດອອກ

  ຕອນນີ້ໄຂ້ເລືອດອອກໄດ້ລະບາດໃນປະເທດໄທ ໂດຍລະບາດຫຼາຍໃນພາກອີສານຂອງໄທ ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃຫ້ປະຊາຊົປ້ອງກັນຕົນເອງ ຈາກໄຂ້ເລືອດອອກ

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Lao

  Show More