Site Feedback

文化问题

你觉得东方价值观和西方价值观比较怎么样?

nǐ juéde dōngfāng jiàzhíguān hé xīfāng jiàzhiguān bǐjiào zénmeyang?

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  文化问题

  你觉得东方价值观和西方价值观比较怎么样?U can say: 你觉得东,西方价值观的差别( different)

  nǐ juéde dōngfāng jiàzhíguān hé xīfāng jiàzhiguān bǐjiào zénmeyang?

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Chinese (Mandarin)

  Show More