Site Feedback

Múa Lân

 

Hôm nay tôi đã tập múa lân. Ngày mai nhóm của tôi phải đi nhiệm vụ để ăn mứng Canada Day.

Tôi đã học múa lân khoảng chúng ̣9-10 năm rối, nhưng nhóm tôi hiện tại chưa biết. Thì vậy tôi phải dạy.
mấy người tập chăm, nhưng cũng có người không tập giỏi. Rất lười. Tôi không thích người như nay.

Tôi hy vọng ngày mai mọi người nhiệm vụ giỏi lam.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Múa Lân

  Hôm nay tôi đã tập múa lân. Ngày mai, nhóm của tôi phải đi (có) nhiệm vụ (múa lân) để ăn mứng Canada Day.

  Tôi đã học múa lân khoảng chúng ̣9-10 năm rối, nhưng (hiện tại ) (mọi người trong )nhóm tôi hiện tại chưa biết. Thì (do )vậy tôi phải dạy (họ).
  mấy(có nhiều ) người tập chăm (chỉ) , nhưng cũng có (một số )người không (chịu) tập, giỏi. (họ) rất lười. Tôi không thích (những) người như nay(vậy).

  Tôi hy vọng ngày mai mọi người nhiệm vụ giỏi lam.(sẽ làm tốt nhiện vụ)

  Múa Lân

  Hôm nay, tôi đã tập múa lân. Ngày mai, nhóm của tôi phải đi làm nhiệm vụ để ăn mứng  mừng nhân dịp Canada Day.

  Tôi đã học múa lân khoảng chúng chừng 9-10 năm rối  rồi, nhưng nhóm tôi hiện tại có người vẫn chưa biết thì vậy tôi phải dạy lại họ.
  mấy người tập chăm, nhưng cũng có người không tập giỏi chăm. Họ rất Rất lười. Tôi không thích những người như nay thế.

  Tôi hy vọng ngày mai mọi người sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình giỏi lam.

  Múa Lân,

  Hôm nay tôi đã tập múa lân. Ngày mai nhóm của tôi phải đi  nhiệm vụ múa lân để ăn mứng mừng Canada Day.

  Tôi đã học múa lân khoảng chúng ̣9-10 năm rối rồi, nhưng nhóm tôi hiện tại chưa  ai biết về múa lân. Thì  vậy tôi phải dạy hướng dẫn mọi người
  mấy  người tập chăm chỉ, nhưng cũng có người không tập giỏi. rất lười. Tôi không thích người như nay vậy.

  Tôi hy vọng ngày mai mọi người sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ giỏi lam.

  Múa Lân

  Hôm nay tôi đã tập múa lân. Ngày mai nhóm của tôi phải đi có nhiệm vụ nhảy lân để ăn mứng mừng Canada Day.

  Tôi đã học múa lân khoảng chúng ̣chừng 9-10 năm rối rồi, nhưng nhóm tôi hiện tại chưa biết. Thì Do vậy tôi phải dạy hướng dẫn mọi người.
  mấy người tập chăm, nhưng cũng có người không tập không giỏi. Rất lười. Tôi không thích người như nay vậy.

  Tôi hy vọng ngày mai mọi người nhiệm vụ giỏi lam sẽ làm tốt.


  Hope it useful. Your Vietnamese is good. :). Keep it on!

  Beside, wish your group do well tomorrow! ^^

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More