Site Feedback

Review dialogue

 

(I made this dialogue while using my notes to review)
1 "chào bạn!"
2 "chào bạn, bạn khỏe không?"
1 " tôi khỏe, cảm ơn. Còn Bạn?"
2 "tôi khỏe, đen giờ đi xem phịm?"
1 " vâng ạ, nhưng tôi không đến"
2 "ta sao?"
1 "vì tôi đang dọc sách."
2 " tôi thất vong... Nhưng không có vấn đe gì."

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  Review dialogue

  (I made this dialogue while using my notes to review)
  1 "Chào bạn!"
  2 "Chào bạn, bạn khỏe không?"
  1 " Tôi khỏe, cảm ơn. Còn bạn?"
  2 "Tôi khỏe, đen đến giờ đi xem phịm phim rồi. Bạn đi chứ ?"
  1 " Vâng ạ, nhưng chắc tôi không đến được"
  2 "ta tại  sao?"
  1 "vì tôi đang dọc đọc sách."
  2 " tôi thất vong vọng ... Nhưng không có vấn đe đề gì." you should wirte: Tôi hơi buồn. nhưng không sao

  Review dialogue

  (I made this dialogue while using my notes to review)
  1 "chào bạn!"
  2 "chào bạn, bạn khỏe không?"
  1 " tôi khỏe, cảm ơn. Còn Bạn?"
  2 "tôi khỏe, đen giờ đi xem phịm (đến giờ xem phim rồi, bạn đi chứ)?"
  1 " vâng ạ, nhưng tôi không đến (đi được)"
  2 "ta (tại)sao?"
  1 "vì tôi đang (bận )dọc (đọc) sách."
  2 " tôi thất vong (hơi buồn)... Nhưng không có vấn đe (đề) gì.  (nhưng không sao)

   

  " nhưng không sao"  is common than   " nhưng không vấn đề gì". 

  "thất vọng" usually use as: so sad about yourself or other person... 

  Example " tôi thất vọng với bản thân mình vì đã trượt kỳ thi cuối kỳ"  

              "i was disappoited with myself because i failed in final exam."


  "hơi buồn"   usually use as: a little sad    

  Example: " Tôi cảm thấy buồn vì cô ấy đã không gọi cho tôi"

                "I feel sad because she didn't call me. "

   

  good! .

  Review dialogue

  (I made this dialogue while using my notes to review)
  1 "cChào bạn!"
  2 "cChào bạn, bạn khỏe không?"
  1 " tTôi khỏe, cảm ơn. Còn Bbạn?"
  2 "tTôi khỏe, đen đến giờ đi xem phịmphim rồi. Bạn đi chứ?" (In this sentence, i put "will you go?= Bạn đi chứ?" in order to make it natural)
  1 " vVâng ạ, nhưng chắc tôi không đến được"
  2 "taTại sao?"
  1 "vVì tôi đang dọc đọc sách."
  2 " tTôi (thất vongvọnghơi buồn ... Nhưng không có vấn đe gì sao." (i think in this sentence, we use "sad a little bit" is better than "disappointed"). ^^

   

  Besides, we usually capitalize the first letter when starting a new sentence. :)

  Hope it useful! ^___^

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More