Site Feedback

Ngày bận

 

Hôm nay tôi có một ngày rất bận.
Tôi bất đâu làm việc ở sàng nay. Thì lúc ăn trưa tôi học tiếng việt khoảng 30 phút và viết bài viết nay. Khi ăn trưa xong thì tôi làm nữa. Tôi có 4 khách hàng thì xong làm việc. Sau đó tôi đi lai xe ở trung tâm Vancouver để tập wushu cho hai tiếng.
Cuối cùng sau đó cả thì tôi về nhà và xem phim vời bạn gái tôi

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Ngày bận

  Hôm nay tôi có một ngày rất bận.
  Tôi bất đâu bắt đầu làm việc ở vào sàng sáng nay. Thì Lúc ăn trưa tôi học tiếng việt khoảng 30 phút và viết bài viết nay này. Khi ăn trưa xong thì tôi làm nữa (or better: tiếp tục làm việc). Tôi có 4 khách hàng thì xong làm việc hoàn thành công việc (not: xong làm việc. This will be not understand). Sau đó tôi đi lai lái (or: đi) xe ở đến  (đi/lái ... đến ... = go/drive ... to ..., "ở" = in, at) trung tâm Vancouver để tập wushu cho trong hai tiếng.
  Cuối cùng Sau đó cả thì (the word "thì" is used only in spoken language, and in the essays writing this not) tôi về nhà và xem phim vời với bạn gái tôi.

  Ngày bận

  Hôm nay tôi có một ngày rất bận.
  Tôi bất đu làm việc ở sáng nay. Thì Lúc ăn trưa tôi học tiếng việt khoảng 30 phút và viết bài viết nay. Khi ăn trưa xong thì tôi làm nữa. Tôi có 4 khách hàng thì xong làm việc trước khi làm xong việc. Sau đó tôi đi lai xe ở đến trung tâm Vancouver để tập wushu cho hai tiếng.
  Cuối cùng sau đó cả thì tôi về nhà và xem phim vời bạn gái tôi

   

  Ngày bận

  Hôm nay tôi có một ngày rất bận.
  Tôi bất đâu bắt đầu làm việc từ sáng ở sàng nay. Thì lúc Lúc ăn trưa tôi học tiếng việt khoảng 30 phút và viết bài này viết nay. Khi Ăn trưa xong thì tôi làm tiếp nữa. Tôi có 4 khách hàng thì xong làm xong việc. Sau đó tôi đi lai lái xe ở đến trung tâm Vancouver để tập wushu cho trong hai tiếng.
  Cuối cùng sau đó cả thì tôi về nhà và xem phim vời bạn gái tôi

  Ngày bận

  Hôm nay tôi có một ngày rất bận.
  Tôi bất đâu bắt đầu làm việc ở sàng từ sáng nay. Thì Lúc ăn trưa, tôi học tiếng việt khoảng 30 phút và viết bài viết nay này. Khi Ăn trưa xong thì tôi tiếp tục công việc làm nữa. Tôi có 4 khách hàng thì hoàn thành công việc xong làm việc. Sau đó, tôi đi lai lái xe ở đến trung tâm Vancouver để tập wushu cho trong hai tiếng.
  Cuối cùng, sau đó cả thì tôi về nhà và xem phim vời bạn gái tôi.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More