Site Feedback

đi thăm

 

bây giờ tôi ăn sàng, sau đó tôi và bạn gái tôi sẽ chuân bị đi lái xe đen Seattle.
Chùng ta sẽ ở lại Seattle cho hai ngày va trở lại vể nha ở Thứ Hai.

Tôi đã thuê phong từ khách sạn, khi tôi xem bưc ảnh tôi thấy phong rất đẹp.
Tối nay chùng ta đi ăn ở quán ăn, thì ngày mai đi đen Aquarium và chợ Pike Place.
Pike Place là nổi tiếng chợ ở Seattle. Nổi tiếng cho người bán cá, họ quăng con cá ngang qua chợ.

Bạn ở italki nen đi xem với google.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  đi thăm 

  Đi chơi/ Chuyến đi / 


  bây giờ tôi ăn sng, sau đó tôi và bạn gái tôi sẽ chuân bị đi lái xe đen Seattle.

   Bây giờ tôi ăn sáng, sau đó tôi và bạn gái tôi sẽ lái xe đi đến Seattle.


  Chùng ta sẽ ở lại Seattle cho hai ngày va trở lại vể nha ở Thứ Hai.

   Chúng tôi sẽ ở lại Seattle hai ngày và trở về nhà vào thứ hai.

   

  Tôi đã thuê phong từ khách sạn, khi tôi xem bưc ảnh tôi thấy phong ?? rất đẹp.

   Tôi đã thuê phòng ở khách sạn, khi tôi xem bức ảnh tôi thấy phòng rất đẹp.

   

  Tối nay chùng ta đi ăn ở quán ăn, thì ngày mai đi đen Aquarium và chợ Pike Place.

   Tối nay, chúng tôi đi ăn ở quán ăn, ngày mai thì đi đến Aquarium và chợ Pike Place

   

  Pike Place là nổi tiếng chợ ở Seattle. Nổi tiếng cho người bán cá, họ quăng con cá ngang qua chợ.

  Pike Place là chợ nổi tiếng ở Seattle. Nổi tiếng bởi/vì/bởi vì những người bán cá. Họ quăng/ném những con cá . . .

  "ngang qua chợ ?? I dont understand"

  http://nuocmy.net/cho-pike-place/NI221X/


  Bạn ở italki nen đi xem với google.

  Bạn ở italki nên tìm hiểu qua/bằng/với google.

  Đi thăm

  Bây giờ tôi ăn sáng, sau đó tôi và bạn gái tôi sẽ chuân bị đi lái xe đến Seattle.
  Chúng tôi sẽ ở lại Seattle (cho) hai ngày và trở lại vể nha ở vào Thứ Hai.

  Tôi đã thuê phòng (từ) khách sạn, khi (tôi) xem bc ảnh tôi thấy phong cảnh rất đẹp.
  Tối nay chúng tôi đi ăn ở quán ăn, thì ngày mai đi đến Aquarium và chợ Pike Place.
  Pike Place là nổi tiếng chợ nổi tiếng ở Seattle. Nổi tiếng cho người về bán cá, họ quăng con cá ngang qua chợ.

  Bạn ở italki nen đi xem với google.

  đi thăm

  bây giờ tôi ăn sàng sáng, sau đó tôi và bạn gái tôi sẽ chuân chuẩn bị đi lái xe đen đến Seattle.
  Chùng ta Chúng tôi sẽ ở lại Seattle cho trong hai ngày va  trở lại vể nha ở vế nhà vào Thứ Hai.

  Tôi đã thuê phong từ tại khách sạn, khi tôi xem bưc bức ảnh, tôi thấy phong phòng rất đẹp.
  Tối nay chùng ta chúng tôi đi ăn ở quán ăn, thì ngày mai thì đi đen đến Aquarium và chợ Pike Place.
  Pike Place là nổi tiếng chợ chợ nổi tiếng ở Seattle. Nổi tiếng cho vì những người bán cá, họ quăng con cá ngang qua chợ.

  Bạn ở italki nen nên đi xem thử với google.

   

  Đi thăm ( i think it means Đi chơi ( Going out) )

  Bây giờ tôi ăn sáng, sau đó tôi và bạn gái tôi sẽ chuân bị đi ( it's not necessary ) lái xe đến Seattle.
  Chúng ta tôi sẽ ở lại Seattle cho trong hai ngày va   trở lại vể  nha về nhà vào ở Thứ Hai.

  Tôi đã thuê phòng từ  khách sạn, khi tôi xem bc ảnh tôi thấy phòng rất đẹp.
  Tối nay chúng ta tôi  đi ăn ở quán ăn, thì ngày mai đi đến Aquarium và chợ Pike Place.
  Pike Place là chợ rất  nổi tiếng chợ ở Seattle. Nổi tiếng cho  người bán cá, họ quăng con cá ngang qua chợ.

  Bạn ở italki nên đi xem tìm hiểu với qua google.

  đi Đi thăm (You mean "Go visit?" Visit in this note means "đi chơi" :)

  bây Bây giờ tôi ăn sàng sáng, sau đó tôi và bạn gái tôi sẽ chuân chuẩn bị đi lái xe đen đến Seattle.
  Chùng ta Chúng tôi sẽ ở lại Seattle cho hai ngày va và sẽ trở lại vể nha về nhà ở vào Thứ thứ Hai.

  Tôi đã thuê phong phòng từ ở khách sạn, khi tôi xem bưc bức ảnh tôi thấy phong phòng rất đẹp.
  Tối nay chùng ta chúng tôi sẽ đi ăn ở quán ăn, thì sau đó ngày mai đi đen đến Aquarium và chợ Pike Place.
  Pike Place là nổi tiếng chợ chợ nổi tiếng ở Seattle. Nổi tiếng cho vì những người bán cá, họ quăng con cá ngang qua chợ. (I don't know exactly what you mean :< )

  Bạn ở italki nen nên đi xem (You mean "check out"?)tìm hiểu thêm với qua google.

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More