Site Feedback

Nanha piyanovaadak. Part 3.

Viki muskarayi. - Viki smiled.

Unhonne Azul ke kaan me ek piyano-shikshak ka rahasya phusphusaya. - Unhonne?.... piyano-shikshak?..... whispered secret in the Azul's ear.......

"Apne dil se bajaao, ungaliyon nahi". - Play with your heart, not fingers".

Hamesha ki tarah, Viki ne apne stikars ka dibbe nikala. - Like always, Viki ..... her stikers' box.

Azul ne apna haatha aage badha(barha?) diya aur Viki ne shandar titli ka ek stikar uske haatha par chipka diya. - ? (haatha? haatha aage? badha(barha)? shandar? tili? chipka?)

"Lo, jab tum aapne dil se bajaana chaho to is title ke baare me sochna", unhonne kaha. - "Take, when you want to play with your heart, then think about (title?)", ..... said.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Nanha piyanovaadak. Part 3.

  Viki muskarayi. - Viki smiled.

  Unhonne (sometimes it is used for female subject for respect) Azul ke kaan me ek piyano-shikshak (teacher of piano) ka rahasya phusphusaya.
  "Apne dil se bajaao, ungaliyon sae nahi". - Play with your heart, not fingers".

  Hamesha ki tarah, Viki ne apne stikars ka dibbe dibba nikala. - Like always, Viki took out her stikers' box.

  Azul ne apna haatha haath aage badha (to fling hand) diya aur Viki ne shandar titli ka ek stikar uske haatha par chipka diya. - ? (haatha = hand; haatha aage badhana = to fling hand;  shandar = amazing; titli = butterfly chipkana = to stick)

  "Lo, jab tum aapne dil se bajaana chaho to is title ke baare me sochna", unhonne kaha. - "Take this, when you want to play with your heart, then think about this butterfly", she said.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hindi

  Show More