Site Feedback

Nhận ra tôi cân phải nói tiếng việt

 

Trước khi tôi đã viết một notebook khi tôi nói thì tôi sẽ bất đấu nói chuyện tiếng việt.
Tuy nhiên tôi có chẳng thưc hành nói tiếng việt. Co lẽ vì tôi bị rụt rè, hay co lẽ vì tôi lười.
Nêu tôi trung thực nói, đây là cả hai điêu. Tôi luôn sợ khi tôi có dịp nói tiếng việt, tôi lo lắng về lúng túng.
Nhưng vì điều này tôi cảm nản lòng, và cũng không thề cải thiện.

Cuồi cùng tôi nhận ra tôi cân phải bất đấu nói băng tiếng việt. Đây là cách duy tôi có thề cải thiện.
Tôi rất ghét cảm rụt rè -.-

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Nhận ra tôi cn phải nói tiếng việt

  Trước khi tôi đã viết (một) notebook, tôi nói tôi sẽ bt đu nói chuyện bằng tiếng Việt.
  Tuy nhiên tôi có chẳng thưc hành nói tiếng Việt. Có lẽ vì tôi bị rụt rè, hay có lẽ (hoặc) vì tôi lười.
  Nêu tôi trung thực nói, đy là cả hai điêu. Tôi luôn sợ khi tôi có dịp nói tiếng việt, tôi lo lắng và lúng túng.
  Nhưng Vì điều này tôi cảm thấy nản lòng, và cũng không th cải thiện .

  Cuồi cùng tôi nhận ra tôi cn phải bt đu nói bng tiếng Việt. Đây là cách duy tôi có thề cải thiện.
  Tôi rất ghét cảm thấy rụt rè -.-

   

  Nhận ra tôi cân phải nói tiếng việt

  Trước khi tôi đã viết một notebook khi tôi nói thì tôi sẽ bất đấu nói chuyện tiếng việt.
  Tuy nhiên tôi có chẳng thưc hành nói tiếng việt. Co lẽ vì tôi bị rụt rè, hay co lẽ vì tôi lười.
  Nêu tôi trung thực nói, đây là cả hai điêu. Tôi luôn sợ khi tôi có dịp nói tiếng việt, tôi lo lắng về lúng túng.
  Nhưng vì điều này tôi cảm nản lòng, và cũng không thề cải thiện.

  Cuồi cùng tôi nhận ra tôi cân phải bất đấu nói băng tiếng việt. Đây là cách duy tôi có thề cải thiện.
  Tôi rất ghét cảm rụt rè -.-

   

  Nhận ra tôi cần phải nói tiếng Việt

  Trước kia tôi đã viết một notebook, khi đó tôi nói là tôi sẽ bắt đầu nói chuyện băng tiếng Việt. Tuy nhiên, tôi chẳng thực hành nói tiếng Việt. Có lẽ vì tôi rụt rẽ, cũng có thể do tôi lười. Thẳng thắn mà nói thì là do cả hai điều. Tôi luôn sợ khi có dịp nói tiếng Việt. Tôi cảm thấy lo lắng và lúng túng.

  Những điều này làm tôi cảm thấy nản lòng và không thể cải thiện thêm.

  Cuối cùng tôi nhận ra tôi cần phải nói bằng tiếng Việt. Đây là cách duy nhất tôi có thể cải thiện.

  Tôi rất ghét cảm giác rụt rè -.-

   

  Nhận ra tôi cân cần phải nói tiếng việt Việt

  Trước khi kia tôi đã viết một notebook, khi đó tôi nói thì  tôi sẽ bất bắt đấu đầu nói chuyện bằng tiếng việt Việt.
  Tuy nhiên tôi có chẳng chẳng có thưc thực hành nói tiếng việt Việt. Co Có lẽ vì tôi bị rụt rè, hay co có lẽ vì tôi lười.
  Nêu Nếu tôi trung thực nói, đây là có lẽ do cả hai điêu điều.Tôi luôn sợ khi tôi có dịp nói tiếng việt Việt,tôi lo lắng về  lúng túng.
  Nhưng vì điều này tôi cảm thấy nản lòng, và cũng không thề thể cải thiện thêm.

  Cuồi cùng tôi nhận ra tôi cân cần phải bất đấu bắt đầu nói băng bằng tiếng việt Việt.Đây là cách duy tôi có thề thể cải thiện.
  Tôi rất ghét cảm giác rụt rè -.-

  -----------------------------------
  Don't worry~ :)
  I think you can do it ;) goodluck!~ 

  Nhận ra tôi cân cần phải nói tiếng Việt

  Trước khi kia tôi đã viết một notebook, khi đó tôi nói thì tôi sẽ bất đấu bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Việt.
  Tuy nhiên tôi có chẳng thưc hành nói tiếng Việt. Co  lẽ vì tôi bị rụt rè, hay co lẽ vì tôi lười.
  Nêu Nếu tôi trung thực nói thì đây là do cả hai điêu điều. Tôi luôn sợ khi tôi có dịp nói tiếng Việt, tôi lo lắng về  lúng túng.
  Nhưng Chính vì điều này làm tôi cảm nản lòng và cũng không thề thể cải thiện .

  Cuồi cùng tôi nhận ra tôi cân cần phải bất phấn đấu nói băng bằng tiếng Việt. Đây là cách duy nhất tôi có thề thể cải thiện .
  Tôi rất ghét cảm giác rụt rè -.-
   

  contact me and practice speaking Vietnamese! my skype: hoanguyen_1111 

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More