Site Feedback

!متأسفم

سلام دوستم! برای غیاب متأسفم! این روز من خیلی گرفتارم. امروز من به شما یک کم درباره زندگی من بگویم: من زبان فارسی دوست دارم امّا پدرم...پدرم فارسی دوست ندارد. پدرم مهربان نیست.
!امّا من بدیی نیستم، که به هر بادی بلرزم

Share:

 

13 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  !متأسفم

  سلام دوستم! برای غیبتم متأسفم! این روزها من خیلی گرفتارم. امروز من به شما یک کم درباره زندگی ام میخواهم بگویم: من زبان فارسی را دوست دارم امّا پدرم...پدرم فارسی دوست ندارد. پدرم مهربان نیست.
  !امّا من بیدی نیستم، که به هر بادی بلرزم

  !متأسفم

  سلام دوستم! بابت غیبتم متأسفم! این روزها من خیلی گرفتارم. امروز من به شما یک کم درباره زندگیم می گویم: من زبان فارسی را دوست دارم امّا پدرم...پدرم فارسی را دوست ندارد. پدرم مهربان نیست.
  !امّا من بیدی نیستم، که به "هر بادیاین بادها بلرزم

  !متأسفم

  سلام دوستم! برای غیاب متأسفم! این روز من خیلی گرفتارم. امروز من به شما یک کم درباره زندگی من بگویم: من زبان فارسی دوست دارم امّا پدرم...پدرم فارسی دوست ندارد. پدرم مهربان نیست.
  !امّا من بدیی نیستم، که به هر بادی بلرزم

   

  قرمز: تغییر       -      سبز: حذف کردن      -      بنفش: اضافه کردن

   

  !متأسفم
  سلام دوستان. بابت غیبتم متأسفم! این روزها خیلی گرفتارم.میخواهم امروز به شما، کمی درباره زندگی ام بگویم: من زبان فارسی  را دوست دارم امّا پدرم... پدرم فارسی  را دوست ندارد.  او مهربان نیست.
  !امّا من بیدی نیستم، که با هر بادی بلرزم

   

  P.S: I think you meant Unhappy(ناراضی) instead of Kind(مهربان), In that case you have to change the words and I suggest you to say this one instead of پدرم مهربان نیست:

  پدرم از این قضیه ناراضی است

   

  !متأسفم

  سلام دوستان م! برای غیاب بابت غیبتم متأسفم! این روزها من خیلی گرفتارم. می خواهم امروز من به برای شما یک کمی درباره زندگی خودم من بگویم: من زبان فارسی را دوست دارم امّا پدرم...پدرم فارسی را دوست ندارد. پدرم مهربان نیست.

  !امّا من بیدی بدیی نیستم، که به هر بادی بلرزد م

   

   

  ** موفق باشی. ^_^

  !متأسفم

  سلام دوستم! برای غیاب متأسفم! این روز من خیلی گرفتارم. امروز من به شما یک کم درباره زندگی من بگویم: من زبان فارسی دوست دارم امّا پدرم...پدرم فارسی دوست ندارد. پدرم مهربان نیست.
  !امّا من بدیی نیستم، که به هر بادی بلرزم

   

  سلام دوستان!(اگر متن را برای همه نوشته باشید باید جمع استفاده کنید)

  برای غیبتم متاسفم

  امروز من خیلی گرفتارم. امروز میخواهم درباره زندگی خودم برای شما بنویسم(بگویم): اما پدرم ... پدرم فارسی دوست ندارد. پدرم مهربان نیست

  اما من بیدی نیستم که به هر بادی بلرزم

  البته این ضرب مثل زمانی استفاده میشود که موانع زیادی برای انجام کار وجود داشته باشد

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More