Site Feedback

đối tác nghiên cứu

 

Tuần này tôi bắt đầu học tiếng việt với đối tác.
Chúng tôi gặp với nhau 4 lấn trong một tuần và học 3 bài thứ mỗi ngày.

sau đó chúng tôi giao lưu câu và nói chuyện về Tiếng Việt.
Học như nay chúng tôi giúp nhau cải thiên. Nó là thúc đẩy.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  đối tác nghiên cứu Bạn học

  Tuần này tôi/mình bắt đầu học tiếng việt với đối tác một bạn nữa.
  Chúng tôi/Bọn mình gặp với nhau 4 lấn lần trong một tuần và học 3 bài thứ mỗi ngày.

  sau đó chúng tôi/bọn mình sẽ giao lưu câu và nói chuyện về bằng Tiếng Việt.
  Học như thế nay này sẽ giúp chúng tôi/bọn mình giúp nhau cải thiên nhanh tiến bộ. Nó là thúc đẩy.Đây cũng là động lực giúp mình học tập.

  đối tác nghiên cứu  bạn học

  Tuần này tôi bắt đầu học tiếng việt với đối tác. Tuần này tôi sẽ học với bạn
  Chúng tôi gặp với nhau 4 lấn trong một tuần và học 3 bài thứ mỗi ngày.  học 3 bài mỗi ngày

  sau đó chúng tôi giao lưu câu và nói chuyện về Tiếng Việt. sao đó trao đổi và trò chuyện bằng tiếng Việt
  Học như nay chúng tôi giúp nhau cải thiên. Nó là thúc đẩy.  Học như vậy giúp chúng tôi cải thiện. 

  đối tác nghiên cứu

  Tuần này tôi bắt đầu học tiếng Việt với đối tác.
  Chúng tôi gặp với nhau 4 lấn lần trong một tuần và học 3 bài thứ mỗi ngày.

  sau đó chúng tôi giao lưu câu và nói chuyện về Tiếng Việt.
  Học như nay thế này chúng tôi giúp nhau cải thiên. Nó là thúc đẩy Đó là động lực thúc đẩy.

   

  Good! ^^

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More