Site Feedback

הלם תרבותי פרק א

אז למה קראתי לפוסט הקודם "מדינה של נשיאים? האם מוכרת לכם את הבדיחה של נשיא ישראל שפוגש את נשיא ארצות הברית? האחרון אומר, כאילו להתפאר על הנשיא הישראלי, "אני נשיא של מאתיים חמישים מיליון אזרחים". ונשיא ישראל עונה לו בקור רוח, "אז מה, אני נשיא של שני מליון נשיאים."
אני אישית מאד מודעת לטחונה הלאומית הזאת (שכל אחד, עם המקסימום של המקסימום של בטחון עצמי, בעיני עצמו נשיא!). ולפעמים קשה לי להתמודד איתה, הן בגלל האופי האישי שלי והן בגלל הרקע התרבותי שלי. ספגתי את התרבות הבריטית בנערותי והתקלקלתי עוד יותר במשך כמה שנים ביפן.
ובנוסף לזה, אני מרגישה שזה נושא חי בשבילי כי הוא קשור לנושא של זהות ושייכות. כאשר גרתי ביפן ובצרפת לא שאפתי להשתייך לחברה המקומית ולהיות אחד מהאזרחים של המדינות האלו. לכן הפערים התרבותיים היו פשוט משהו מעניין וחלק מהחוויה. לעומת זאת, מיד שעליתי ארצה רציתי להיות ישראלית, כלמור ישראלית לכל דבר, ולדבר רק בעברית וכולי. אבל זה לא בדיוק מה שקרה. עכשיו שאני יותר משולבת בחברה, יש לי את המקום להתבונן בדבר ממבט יותר אובייקטיבי.

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  הלם תרבותי פרק א

  אז למה קראתי לפוסט הקודם "מדינה של נשיאים? האם מוכרת לכם את הבדיחה של נשיא ישראל שפוגש את נשיא ארצות הברית? כשהאחרון מכריז בהתפארות  "אני נשיא של מאתיים חמישים מיליון אזרחים". ונשיא ישראל עונה לו בקור רוח, "אז מה, אני נשיא של שני מליון נשיאים."
  אני אישית מאד מודעת לתכונה הלאומית הזאת (כשכל אחד, נחשב בעיני עצמו, מינימום נשיא!). ולפעמים קשה לי להתמודד איתה, הן בגלל האופי האישי שלי והן בגלל הרקע התרבותי שלי. גדלתי על ברכי התרבות הבריטית בנערותי והתקלקלתי (לא כ"כ ברור מה זה אומר התקלקלתי) עוד יותר במשך כמה שנים ביפן.
  ובנוסף לזה, אני מרגישה שזה נושא מאוד משמעותי בשבילי כי הוא קשור לנושא של זהות ושייכות. כאשר גרתי ביפן ובצרפת לא שאפתי להשתייך לחברה המקומית ולהיות חלק מהחברה של מדינות האלו. לכן השוני התרבותי היה משהו מאוד מעניין וחלק מהחוויה. לעומת זאת, מיד כשעליתי ארצה רציתי להיות ישראלית, כלומר ישראלית לכל דבר, ולדבר רק בעברית וכולי. אבל זה לא בדיוק מה שקרה. עכשיו כשאני חלק אינטגראלי בחברה, יש לי את האפשרות להתבונן בזה במבט יותר אובייקטיבי.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More