Site Feedback

Locations

 

Cây bút ỏ trên bán giữa cuốn sách va cốc.
Con mèo ỏ dưới trên bán.
Con chó ỏ dươi cây ghê.
Ngươi tõt tính luon ỏ trong nhà,
Ngươi khó tính nhỏ ỏ ngoài nhà.

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Locations

  Cây bút ỏ trên bán giữa cuốn sách va cốc. Cây bút (cái bút) ở trên bàn, giữa cuốn sách (quyển sách) và cái cốc
  Con mèo ỏ dưới trên bán. Con mèo ở dưới gầm bàn
  Con chó ỏ dươi cây ghê. Con chó ở dưới gầm bàn
  Ngươi tõt tính luon ỏ trong nhà,
  Ngươi khó tính nhỏ ỏ ngoài nhà. Người tốt tính luôn ở trong nhà, người khó tính ở ngoài nhà. (This sentence is not true of mean, maybe it's a proverb)

  Locations

  Cây bút  trên bánbàn giữa cuốn sách vavà cái cốc.
  Con mèo  dưới trên cái bánbàn.
  Con chó  dươidưới câycái ghêghế.
  NgươiNgười tõt tính luonluôn  trong nhà,
  NgươiNgười khó tính nhỏluôn  ngoài nhà.

  Cây bút nằm ở trên bàn, giữa cuốn sách và cái cốc.

  Con mèo ở/nằm dưới gầm bàn.

  Con chó ở/nằm dưới gầm ghế.

  Người tốt tính luôn ở trong nhà. ????

  Người khó tính luôn ở bên ngoài. ????

  Locations

  Cây bút   trên bán bàn giữa cuốn sách va  cái cốc.
  Con mèo   dưới trên bán bàn.
  Con chó ỏ dươi dưới cây cái ghê ghế.
  Ngươi tõt tốt tính luon ỏ luôn ở trong nhà,
  Ngươi khó tính nhỏ   ngoài nhà.

  Locations

  Cây bút ỏ trên bán giữa cuốn sách va cốc. Cây bút ở trên bàn giữa cuốn sách và cái cốc
  Con mèo ỏ dưới trên bán. Con mèo ở dưới gầm bàn

  Con chó ỏ dươi cây ghê. Con chó ở dưới gầm ghế
  Ngươi tõt tính luon ỏ trong nhà,  Người tốt tính luôn ở trong nhà
  Ngươi khó tính nhỏ ỏ ngoài nhà. Người khó tính ở ngoài nhà

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More