Site Feedback

Help with translating

游子吟 “yóuzǐ yín” de 孟郊 Mèngjiāo

临行密密缝 “Lín xíng mì mi fèng Knitting all her affection into every stitch,
意恐迟迟归 Yì kǒng chí chí guī She’s worrying he’d be away for too long.
谁言寸草心 Shuí yán cùn cǎo xīn Who says that a blade of grass one inch tall
报得三春晖 Bào de sān chūnhuī” Can repay the kindness of the spring sun?

临行密密缝 “Lín xíng mì mi fèng
意恐迟迟归 Yì kǒng chí chí guī
谁言寸草心 Shuí yán cùn cǎo xīn
报得三春晖 Bào de sān chūnhuī”
学中文 Xué zhōngwén (estudar chinês)
学华语 Xué huáyǔ (estudar a língua chinesa)
我叫马莱特 Wǒ jiào mǎ láitè (eu me chamo Malite)
我8岁 Wǒ 8 suì (eu tenho 8 anos)

Share:

 

8 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Help with translating

  游子吟 “yóuzǐ yín” de 孟郊 Mèngjiāo

  临行密密缝 “Lín xíng mì mi féng Knitting all her affection into every stitch,
  意恐迟迟归 Yì kǒng chí chí guī She’s worrying he’d be away for too long.
  谁言寸草心 Shuí yán cùn cǎo xīn Who says that a blade of grass one inch tall
  报得三春晖 Bào de sān chūnhuī” Can repay the kindness of the spring sun?

  临行密密缝 “Lín xíng mì mi féng
  意恐迟迟归 Yì kǒng chí chí guī
  谁言寸草心 Shuí yán cùn cǎo xīn
  报得三春晖 Bào de sān chūnhuī”
  学中文 Xué zhōngwén (estudar chinês)
  学华语 Xué huáyǔ (estudar a língua chinesa)

  pode perguntar-se ,acho ``华语``= ``中文`` , o que é que diferente?
  我叫马莱特 Wǒ jiào mǎ láitè (eu me chamo Malite)
  我8岁 Wǒ 8 suì (eu tenho 8 anos)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Chinese (Mandarin)

  Show More