Site Feedback

Thư gửi ông bà. (phần 1)

Xin chào ông bà. Ông bà có khỏe không? Chau nhớ ông bà lắm, do đó chau quiết đình viết thư gửi cho ông bà.

Cuốc sống của chau ở Na-Uy rất tốt. Khí hậu ở đây mát mẻ hơn Việt Nam nhưng lạng hơn ạ. Ba mẹ có công việc tốt đệp và việc học hành của chau cũng thế. Năm nay chau học lớp 11. Ở Na-Uy lớp 11, nhà trường cho bọn chau chọn 4 môn học bọn chau thích. Chau chọn vật lý, hóa học, toán khó nhất và Tiếng Anh. Còn biết ông thích nói chuyền về vật lý, vi vậy khi nào ông bà sẽ du lịch ở Na-Uy, ông và chau có thể thảo luận về nó :-)

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Thư gửi ông bà. (phần 1)

  Cháu chào ông bà. Ông bà có khỏe không ạ? Cháu nhớ ông bà lắm, vì thế cháu muốn viết thư gửi cho ông bà.

  Cuộc sống của cháu ở Na-Uy rất tốt. Khí hậu ở đây mát mẻ hơn ở Việt Nam nhưng lạnh hơn ạ. Ba mẹ cháu có công việc ổn định và việc học hành của cháu cũng rất thuận lợi. Năm nay cháu học lớp 11. Lớp 11 ở Na-Uy, nhà trường cho chúng cháu chọn bốn môn học mà bọn cháu thích. Cháu chọn các môn vật lý, hóa học, toán nâng cao, và tiếng Anh. Cháu còn nhớ ông thích nói chuyện về môn vật lý, vì vậy khi nào ông bà có dịp đi du lịch ở Na-Uy thì ông cháu mình sẽ có thời giờ thảo luận về nó.

  Thư gửi ông bà. (phần 1)

  Xin chào Cháu chào ông bà. Ông bà có khỏe không? Chau/cháu nhớ ông bà lắm, do đó chau/cháu (quiết đình)/quyết định viết thư gửi cho ông bà.

  Cuốc/Cuộc  sống của chau/cháu ở Na-Uy rất tốt. Khí hậu ở đây mát mẻ hơn Việt Nam nhưng lại lạng/lạnh hơn ông bà ạ. Ba mẹ cháu đều có công việc tốt đệp và việc học hành của chau/cháu cũng thế. Năm nay chau/cháu học lớp 11. Ở Na-Uy, khi học lớp 11, nhà trường cho bọn chau/cháu chọn 4 môn học bọn chau/cháu thích. Chau/cháu chọn vật lý, hóa học, toán khó nhất và Tiếng Anh và toán- đây là môn cháu thấy khó nhất. Còn Cháu biết ông thích nói chuyền/chuyện về vật lý, vi vậy khi nào ông bà sẽ đi du lịch ở Na-Uy, ông và chau cháu mình có thể thảo luận về nó :-)

  Thư gửi ông bà. (phần 1)

  Xin chào ông bà. Ông bà có khỏe không? Chau cháu nhớ ông bà lắm, do đó chau cháu quiết quyết đình định viết thư gửi cho ông bà.

  Cuốc Cuộc sống của chau cháu ở Na-Uy rất tốt. Khí hậu ở đây mát mẻ hơn Việt Nam nhưng lạng lạnh hơn ạ. Ba mẹ có công việc tốt đệp đẹp và việc học hành của chau cháu cũng thế. Năm nay chau cháu học lớp 11. Ở Na-Uy lớp 11, nhà trường cho bọn chau cháu chọn 4 môn học bọn chau thích. Chau Cháu chọn vật lý, hóa học, toán khó nhất và Tiếng Anh. Còn biết ông thích nói chuyền chuyện về vật lý, vi vậy khi nào ông bà sẽ du lịch ở Na-Uy, ông và chau cháu có thể thảo luận về nó :-)

   Vietnamese is difficult, right :) here are some words for you, hope it can help

  quyết định= decide

  cuộc sống= life

  lạnh= cold

  tốt đẹp= good

  nói chuyện= talk

  vì vậy= thus

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More